Hi

Train the Trainer ส่งต่อความรู้สู่โรงเรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี

27 ตุลาคม 2022

สำนักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดการอบรมหลักสูตร “Train The Trainer” สำหรับโรงเรียนที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อเป็นการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการครัวศิลปะการประกอบอาหาร  ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และดร.ทิวา พาร์ค คณบดีหลักสูตรไทย เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรพร้อมของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ มีอาจารย์จำนวน 14 ท่าน จาก 8 สถาบันการศึกษาที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ดังนี้

  1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  2. โรงเรียนปลูกปัญญา
  3. โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
  4. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
  5. โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
  6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี
  7. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
  8. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สำหรับการอบรมหลักสูตร “Train the Trainer” มีการรวบรวมรูปแบบและข้อมูลการเรียนรู้ตามแบบฉบับของวิทยาลัยดุสิตธานี โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระให้ผู้เรียนสามารถนำความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งหัวข้อในการอบรมประกอบไปด้วย สุขาภิบาลอาหาร อุปกรณ์และการแต่งกายสำหรับห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การวางแผนการสอนปฏิบัติและการเขียน Working Plan และการสอบสอน เป็นต้น โดยผู้บริหารและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ร่วมให้ข้อเสนอแนะในระหว่างการสอบสอนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำไปปรับใช้สำหรับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาต่อไป

 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว