Hi

Train the Trainer ส่งต่อความรู้สู่โรงเรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี

27 ตุลาคม 2022

สำนักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดการอบรมหลักสูตร “Train The Trainer” สำหรับโรงเรียนที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อเป็นการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการครัวศิลปะการประกอบอาหาร  ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และดร.ทิวา พาร์ค คณบดีหลักสูตรไทย เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรพร้อมของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ มีอาจารย์จำนวน 14 ท่าน จาก 8 สถาบันการศึกษาที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ดังนี้

  1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  2. โรงเรียนปลูกปัญญา
  3. โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
  4. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
  5. โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
  6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี
  7. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
  8. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สำหรับการอบรมหลักสูตร “Train the Trainer” มีการรวบรวมรูปแบบและข้อมูลการเรียนรู้ตามแบบฉบับของวิทยาลัยดุสิตธานี โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระให้ผู้เรียนสามารถนำความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งหัวข้อในการอบรมประกอบไปด้วย สุขาภิบาลอาหาร อุปกรณ์และการแต่งกายสำหรับห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การวางแผนการสอนปฏิบัติและการเขียน Working Plan และการสอบสอน เป็นต้น โดยผู้บริหารและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ร่วมให้ข้อเสนอแนะในระหว่างการสอบสอนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำไปปรับใช้สำหรับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาต่อไป

 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

23 มีนาคม 2023

ทยาลัยดุสิตธานี จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ริเริ่มโครงการ “สร้างโอกาส เสริมอาชีพ สำหรับผู้ด้อยโอกาส” ขึ้น ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นการเสริมทักษะสำหรับการทำงาน โดยคาดหวังว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้ทักษะเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

22 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ดร.ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์  (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้เดินทางเพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  นำโดย นาย พเยาว์ เกตานนท์    (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว