Hi

ส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

15 กันยายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้สำหรับเป็นหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจากนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ วิทยาลัยดุสิตธานี และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันก่อน

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้สำหรับการเป็นหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการกำหนดกลไกและกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพ รวมถึงการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนที่ระบุไว้ภายใต้ข้อตกลง MRA on TP เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต โดยหัวข้อในการอบรมประกอบด้วย หลักเกณฑ์และคู่มือการดำเนินงานสำหรับหน่วยอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การประเมินตนเองเบื้องต้นของหน่วยอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว Workshop การกำหนดวิธีการฝึกอบรมและเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักเกณฑ์และคู่มือการดำเนินงานสำหรับหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว บรรยายโดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้แก่ ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ผศ.ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิจัยและโครงการ ผศ.ดร.วัชรากร มยุรี ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนาคณาจารย์

โดยกลุ่มเป้าหมายของการอบรมในครั้งนี้ คือ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่สมัครเป็นหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เช่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ฯลฯ รวมไปถึงผู้สนใจทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งจากออนไซต์และออนไลน์เป็นจำนวนมาก

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว