Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี “บูรณาการการเรียนการสอน สร้างเสริมประสบการณ์” ให้กับนักศึกษา

03 ตุลาคม 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง ได้สร้างความตึงเครียดในการทำงาน ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งมีการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกหันมาตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพ ซึ่งพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีการดูแลสุขภาพในหลากหลายวิธี ทั้งการใช้สมุนไพร การนวดเพื่อสุขภาพ การแช่สปาออนเซน ส่งผลให้ธุรกิจทางด้านการดูแลสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันก่อน สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี จึงได้นำนักศึกษาศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ ณ Let’s Relax Onsen and Spa ทองหล่อ โดยอาจารย์จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการจัดการด้านสุขภาพ กล่าวว่า “เราตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากการแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสุขภาพ สปาและความงาม ตลอดจนด้านการนวดเพื่อสุขภาพและออนเซนสปา โดยมุ่งหวังให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรและการนวดเพื่อสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต”

สำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ก็เพื่อสร้างเสริมความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ณ สถานประกอบการจริงด้าน wellness & spa อันจะช่วยพัฒนาทั้งทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและการบริการวิชาการเพื่อสังคม ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และ รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดีคณะการจัดการการบริการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต นำโดยนางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวซารินา ขำมิน หัวหน้าแผนการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

29 กุมภาพันธ์ 2024

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว