Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี “บูรณาการการเรียนการสอน สร้างเสริมประสบการณ์” ให้กับนักศึกษา

03 ตุลาคม 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง ได้สร้างความตึงเครียดในการทำงาน ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งมีการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกหันมาตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพ ซึ่งพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีการดูแลสุขภาพในหลากหลายวิธี ทั้งการใช้สมุนไพร การนวดเพื่อสุขภาพ การแช่สปาออนเซน ส่งผลให้ธุรกิจทางด้านการดูแลสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันก่อน สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี จึงได้นำนักศึกษาศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ ณ Let’s Relax Onsen and Spa ทองหล่อ โดยอาจารย์จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการจัดการด้านสุขภาพ กล่าวว่า “เราตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากการแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสุขภาพ สปาและความงาม ตลอดจนด้านการนวดเพื่อสุขภาพและออนเซนสปา โดยมุ่งหวังให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรและการนวดเพื่อสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต”

สำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ก็เพื่อสร้างเสริมความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ณ สถานประกอบการจริงด้าน wellness & spa อันจะช่วยพัฒนาทั้งทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและการบริการวิชาการเพื่อสังคม ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

23 มีนาคม 2023

ทยาลัยดุสิตธานี จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ริเริ่มโครงการ “สร้างโอกาส เสริมอาชีพ สำหรับผู้ด้อยโอกาส” ขึ้น ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นการเสริมทักษะสำหรับการทำงาน โดยคาดหวังว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้ทักษะเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

22 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ดร.ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์  (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้เดินทางเพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  นำโดย นาย พเยาว์ เกตานนท์    (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว