Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี “บูรณาการการเรียนการสอน สร้างเสริมประสบการณ์” ให้กับนักศึกษา

03 ตุลาคม 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง ได้สร้างความตึงเครียดในการทำงาน ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งมีการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกหันมาตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพ ซึ่งพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีการดูแลสุขภาพในหลากหลายวิธี ทั้งการใช้สมุนไพร การนวดเพื่อสุขภาพ การแช่สปาออนเซน ส่งผลให้ธุรกิจทางด้านการดูแลสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันก่อน สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี จึงได้นำนักศึกษาศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ ณ Let’s Relax Onsen and Spa ทองหล่อ โดยอาจารย์จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการจัดการด้านสุขภาพ กล่าวว่า “เราตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากการแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสุขภาพ สปาและความงาม ตลอดจนด้านการนวดเพื่อสุขภาพและออนเซนสปา โดยมุ่งหวังให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรและการนวดเพื่อสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต”

สำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ก็เพื่อสร้างเสริมความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ณ สถานประกอบการจริงด้าน wellness & spa อันจะช่วยพัฒนาทั้งทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและการบริการวิชาการเพื่อสังคม ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว