Hi

“กระตุ้นแรงบันดาลใจด้วย Super We Super Me” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

03 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสาขาวิชาการจัดการโรงแรม นำโดยอาจารย์จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ อาจารย์จงจิตร์ จันทร์แจ่ม อาจารย์วัชรา กิ่งโก้ และอาจารย์กฤษณา ศรีทองหนา ได้จัดการอบรมในรายวิชา HM1101  Inspiration to Hospitality Profession ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ปีที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพอุตสาหกรรมการบริการ ภายใต้หัวข้อ “กระตุ้นแรงบันดาลใจด้วย Super We Super Me” ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน  

ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้มากประสบการณ์ อาจารย์เศรษฐา เมธีปราชญางกูร หรืออาจารย์ Cool Ton  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาวะผู้นำ ทรัพยากรมนุษย์ และการสื่อสาร วิทยาลัยดุสิตธานี โดยเป็นการส่งมอบประสบการณ์พร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ซึ่งเนื้อหาของรายวิชา ประกอบด้วย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ประเภทของธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรมบริการ การระบุงานและความรับผิดชอบส่วนงานการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานต้อนรับส่วนหน้า และงานแม่บ้านโรงแรม คําศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในงานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น  

การอบรมในครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมกับความสนุกสนาน เนื่องจากวิทยากรมีเทคนิคในการถ่ายทอด รวมไปถึงมีกิจกรรมให้ร่วมกันระดมความคิดเห็นสอดแทรกอยู่ตลอดจนกระทั่งครบหลักสูตรของการอบรม

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว