Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

11 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์  ได้มีโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับการต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารของวิทยาลัยดุสิตธานีเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้นต่อไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันก่อน  

ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง และได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการผลักดันคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ อย่างละเอียด ชัดเจน วิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะนำความรู้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของวิทยาลัยดุสิตธานีเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของวิทยาลัยต่อไป 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว