Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี “ร่วมสร้างอาชีพ ด้วยมืออาชีพ อย่างยั่งยืน” ให้แก่สตรี และผู้ที่ต้องการมีอาชีพ ที่ด้อยโอกาส 

12 มิถุนายน 2024

เป็นกิจกรรมที่จัดทำอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการพัฒนาอาชีพเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) สำหรับ “การฝึกปฏิบัติจริงด้านการประกอบการธุรกิจ ในการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการระยะสั้น กลุ่มสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส สตรีทั่วไป และผู้ที่ต้องการมีอาชีพที่ขาดโอกาส : สร้างอาชีพ ด้วยมืออาชีพ อย่างยั่งยืน” ซึ่งดำเนินการโดยวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี  

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ชุมชนเทศบาลตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วยความร่วมมือจาก 6 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิเอสซีจี มูลนิธิภริยาแพทย์เพื่อการกุศล สมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปทุม นนท์ สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย และ เทศบาลตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยครั้งล่าสุดนี้เป็นการจัดกิจกรรมส่งมอบสมุดบัญชี ฝึกอบรมการบันทึกบัญชี ฝึกอบรมการคำนวณกำไรขาดทุนจากการประกอบธุรกิจ ฝึกอบรมการจัดสรรเงินกำไรจากการประกอบธุรกิจ การวางแผนการออมเงินจากเงินกำไรที่ได้จากการประกอบธุรกิจ และมอบทุนสนับสนุนสำหรับการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้าอบรมที่ต้องการพัฒนาอาชีพ และผู้ที่ขาดแคลนทุนสำหรับประกอบวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) รวมทั้งสิ้น 7 ราย  

กิจกรรมครั้งนี้นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี และคณาจารย์ของวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์สายพิน เดชเรือง อาจารย์สรัญญา รัตนกรทรัพย์ ดร.นันทวัฒน์ พรเลิศกชกร และ อาจารย์ปิยนุช ศิริพลับ ร่วมด้วยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโรงแรม คณะการจัดการการบริการ และหลักสูตรการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี  

“ปัจจุบันมีปัจจัยหลายประการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความคิดที่แตกต่าง ทำให้ปัญหาครอบครัวแตกแยกเพิ่มมากขึ้น” ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าว “สตรีจำนวนมากต้องเผชิญกับปัญหาการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว รวมถึงแม่วัยใสที่มีลูกก่อนเวลาอันเหมาะสม บางคนต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว หารายได้ดูแลตนเองและครอบครัว ทำให้ตกอยู่ในฐานะลำบากในการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของลูกแบบเป็นลูกโซ่ ดังนั้นการให้ความรู้และทักษะอาชีพแก่แม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส และสตรีทั่วไปที่ขาดโอกาส จึงเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนอย่างยิ่ง”  

วิทยาลัยดุสิตธานีมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการปรับตัว ด้วยการนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนด้านบริหารธุรกิจไปให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับทุน อันจะช่วยบ่มเพาะให้นักศึกษากลายเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว