Hi

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานีจับมือ 2 หน่วยงานติดอาวุธวิชาชีพให้นักเรียนพื้นที่ห่างไกล 

23 มีนาคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

ถึงแม้การกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จะเป็นปัญหาระดับชาติที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงมาเป็นเวลานานแล้ว หากก็ต้องยอมรับว่า จนถึงปัจจุบันปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็ยังไม่สามารถขจัดให้หมดไปจากประเทศไทยได้ ดังนั้นจึงยังพบว่า มีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่เรียกว่า “เด็กชายขอบ” หรือเด็กที่อาศัยอยู่ตามชายแดนห่างไกล ยังไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมหรือเทียบเท่านักเรียนในพื้นที่อื่นๆ 

วิทยาลัยดุสิตธานี จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ริเริ่มโครงการ “สร้างโอกาส เสริมอาชีพ สำหรับผู้ด้อยโอกาส” ขึ้น ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นการเสริมทักษะสำหรับการทำงาน โดยคาดหวังว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้ทักษะเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต 

และในฐานะที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านทักษะการบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางด้านการโรงแรม การประกอบอาหาร และการท่องเที่ยวในเครือโรงแรมดุสิตธานี จึงได้นำองค์ความรู้จากสาขาวิชาการจัดการโรงแรม และ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร มาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการแกะสลักผัก ผลไม้ การผสมเครื่องดื่มม็อกเทล ตลอดจนการประกอบอาหารเมนูผัดไทยและทับทิมกรอบ ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ 

ทั้งนี้ในพิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจาก ฯพณฯ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร ประธานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน และคณะผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานี ได้แก่ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ และ ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมทั้งผู้บริหารและคณะอาจารย์จากโรงเรียนทั้งสามแห่ง 

ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวในพิธีเปิดว่า “ตลอด 30 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง วิทยาลัยดุสิตธานีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้ประชาชนและประเทศชาติเป็นอย่างมาก วิทยาลัยดุสิตธานีจึงร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ห่างไกลของประเทศก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยให้ความตระหนัก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมก็ยังต้องการแรงงานที่มีความสามารถเป็นจำนวนมาก โดยวิทยาลัยเชื่อมั่นว่า การพัฒนาทักษะทางอาชีพดังกล่าวนี้จะตอบโจทย์ทั้งอุตสาหกรรมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน”  

ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวเสริมว่า “โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจึงได้เข้าไปพัฒนาเด็กในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดกาญจนบุรี โดยทางสถาบันได้นำทักษะทางด้านช่างฝีมือและวิศวกรไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน ในขณะเดียวกันก็พบว่า โรงเรียนบางแห่งเปิดหลักสูตรทางด้านการท่องเที่ยวและศิลปะการประกอบอาหาร จึงเกิดแนวคิดที่จะช่วยสร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้พัฒนาวิชาชีพทางด้านนี้เพิ่มเติม โดยนำนักเรียนมาศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงกับทางวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ว่า การฝึกฝนทักษะด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานระดับสากลนั้นเป็นอย่างไร” 

การร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสมดังพันธกิจ แต่ยังเป็นการสร้างโอกาส เสริมอาชีพ ให้แก่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างแท้จริง อีกทั้งคาดหวังว่า การฝึกอบรมนี้จะกลายเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่นักเรียนกลุ่มนี้ และยังสามารถที่จะผลิดอกออกผลไปยังชุมชนและสังคมรอบข้างได้อีกด้วย  

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว