Hi

“ความร่วมมือด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” วิทยาลัยดุสิตธานี และ มหาวิทยาลัยรังสิต

17 มีนาคม 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร. ศิริพงศ์ รักใหม่ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนาม “ความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” กับ มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ผศ.ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินการงานวิจัยในมนุษย์ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการจัดระบบการควบคุมและกำกับการวิจัยในมนุษย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้รับการวิจัย ตลอดไปจนให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำวิจัยในมนุษย์ ตามหลักจริยธรรมการวิจัยที่เป็นมาตรฐานของประเทศและนานาชาติ

ด้วยความเชื่อมั่นและความแข็งแกร่งทางด้านหลักการงานวิจัยของทั้งสองสถาบัน จึงได้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้โดยทางด้านวิทยาลัยดุสิตธานีจะได้มีการจัดการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้ในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ฉบับปีพ.ศ. 2563

ในขณะเดียวกัน ทางด้านมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณารับรองผลการวิจัยในมนุษย์ได้หลากหลายสาขาวิชา และได้รับความเชื่อถือในวงกว้าง จะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาโครงการวิจัยให้แก่วิทยาลัยดุสิตธานีต่อไป ก่อนการจัดทำและนำผลงานออกเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

23 มีนาคม 2023

ทยาลัยดุสิตธานี จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ริเริ่มโครงการ “สร้างโอกาส เสริมอาชีพ สำหรับผู้ด้อยโอกาส” ขึ้น ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นการเสริมทักษะสำหรับการทำงาน โดยคาดหวังว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้ทักษะเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

22 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ดร.ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์  (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้เดินทางเพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  นำโดย นาย พเยาว์ เกตานนท์    (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว