Hi

“ความร่วมมือด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” วิทยาลัยดุสิตธานี และ มหาวิทยาลัยรังสิต

17 มีนาคม 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร. ศิริพงศ์ รักใหม่ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนาม “ความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” กับ มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ผศ.ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินการงานวิจัยในมนุษย์ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการจัดระบบการควบคุมและกำกับการวิจัยในมนุษย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้รับการวิจัย ตลอดไปจนให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำวิจัยในมนุษย์ ตามหลักจริยธรรมการวิจัยที่เป็นมาตรฐานของประเทศและนานาชาติ

ด้วยความเชื่อมั่นและความแข็งแกร่งทางด้านหลักการงานวิจัยของทั้งสองสถาบัน จึงได้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้โดยทางด้านวิทยาลัยดุสิตธานีจะได้มีการจัดการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้ในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ฉบับปีพ.ศ. 2563

ในขณะเดียวกัน ทางด้านมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณารับรองผลการวิจัยในมนุษย์ได้หลากหลายสาขาวิชา และได้รับความเชื่อถือในวงกว้าง จะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาโครงการวิจัยให้แก่วิทยาลัยดุสิตธานีต่อไป ก่อนการจัดทำและนำผลงานออกเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว