Hi

“ความร่วมมือด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” วิทยาลัยดุสิตธานี และ มหาวิทยาลัยรังสิต

17 มีนาคม 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร. ศิริพงศ์ รักใหม่ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนาม “ความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” กับ มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ผศ.ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินการงานวิจัยในมนุษย์ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการจัดระบบการควบคุมและกำกับการวิจัยในมนุษย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้รับการวิจัย ตลอดไปจนให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำวิจัยในมนุษย์ ตามหลักจริยธรรมการวิจัยที่เป็นมาตรฐานของประเทศและนานาชาติ

ด้วยความเชื่อมั่นและความแข็งแกร่งทางด้านหลักการงานวิจัยของทั้งสองสถาบัน จึงได้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้โดยทางด้านวิทยาลัยดุสิตธานีจะได้มีการจัดการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้ในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ฉบับปีพ.ศ. 2563

ในขณะเดียวกัน ทางด้านมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณารับรองผลการวิจัยในมนุษย์ได้หลากหลายสาขาวิชา และได้รับความเชื่อถือในวงกว้าง จะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาโครงการวิจัยให้แก่วิทยาลัยดุสิตธานีต่อไป ก่อนการจัดทำและนำผลงานออกเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

25 พฤศจิกายน 2022

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว