Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับโรงเรียนศรีสุวิช 

23 สิงหาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานี และ คุณ Zeph Norrish รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนศรีสุวิช เข้าสู่วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนศรีสุวิช ซึ่งนำโดย นางสาวประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุวิช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่าย เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  

ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้เดินเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา และร่วมทำกิจกรรม Barista โดย อาจารย์เมทนี มหาพรหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม จากนั้นจึงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ก่อนเดินทางกลับโรงเรียน 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบันในครั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และให้คำปรึกษา ตลอดจนพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและสาขาวิชาการจัดการโรงแรม นอกจากนี้วิทยาลัยดุสิตธานีจะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ที่กล่าวมา อันจะเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่คุณครูของโรงเรียน 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว