Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับโรงเรียนศรีสุวิช 

23 สิงหาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานี และ คุณ Zeph Norrish รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนศรีสุวิช เข้าสู่วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนศรีสุวิช ซึ่งนำโดย นางสาวประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุวิช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่าย เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  

ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้เดินเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา และร่วมทำกิจกรรม Barista โดย อาจารย์เมทนี มหาพรหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม จากนั้นจึงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ก่อนเดินทางกลับโรงเรียน 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบันในครั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และให้คำปรึกษา ตลอดจนพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและสาขาวิชาการจัดการโรงแรม นอกจากนี้วิทยาลัยดุสิตธานีจะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ที่กล่าวมา อันจะเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่คุณครูของโรงเรียน 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว