Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

29 กุมภาพันธ์ 2024

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี นางสาวพิชยา นรนิติผดุงการ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรม ได้ร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นำโดย ดร.วรลักษณ์ ไชยเดชะ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร นางสาวจริญญา ศรีนกทอง ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ นางนุสรา เง่อเขียว 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายธีรพงศ์ พงษ์ตน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับชื่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรไทย สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ และสาขาวิชาการจัดการการบริการ  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ที่กล่าวมา เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูอีกด้วย 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว