Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

05 กรกฎาคม 2024

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้แทนจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้แก่ ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คุณสิทธิพล นุ่นสุข ผู้อำนวยการสำนักรับสมัครนักศึกษา และ คุณฐิติพร กออินทรศักดิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกรับสมัครนักศึกษา พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ซึ่งนำโดย นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการ และ นายปริญญา บุ้งทิม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

การลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน โดยประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของการทำงานในอุตสาหกรรมบริการอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรไทย สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ และสาขาวิชาการจัดการการบริการ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับผู้เรียนซึ่งเรียนในหลักสูตรสาขาต่างๆ ที่กล่าวมา และยังสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนฝึกอบรมครูอีกด้วย

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว