Hi

5 สถาบันการศึกษา ลงนามความร่วมมือ กับวิทยาลัยดุสิตธานี 

11 กรกฎาคม 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.วัชรากร มยุรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คุณรักเกล้า ตั้งกุลพานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีสำนักรับสมัครนักศึกษา คุณพิชยา นรนิติผดุงการ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม และคุณสิทธิพล นุ่นสุข ผู้อำนวยการสำนักรับสมัครนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จาก 5 โรงเรียน ประกอบด้วย  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี 

กับ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  นำโดย นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการและผู้จัดการ นายวิชัย สีสุด รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผน 

กับ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ นำโดย นางสาวสมนึก สมเนตร อธิการิณี/ผู้อำนวยการ นางสาวอัญชลี เชื้อสุวรรณ รองผู้อำนวยการ นางชโลทร ยศวราเลิศ หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา 

กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ นำโดย ดร.ศุภากร เมฆขยาย ผู้อำนวยการ นางสาวกรกฎ อินทรพันธ์ หัวหน้างานทวิศึกษา นายปกรณ์ บริบูรณ์ทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

กับ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นำโดย นายประภาส พริพล ผู้อำนวยการ จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์ ทองประเทือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายณัฐพงษ์ พูลสวัสดิ์  ครู หัวหน้างานประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการฯ 

กับ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯนำโดย นางโยธกา ธรรมบุญเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวธัญญลักษณ์ นนทรัตน์ หัวหน้างานแนะแนว นางสาวภาวิณี มะหะมาน ครูแนะแนว 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรไทย สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ และสาขาวิชาการจัดการการบริการ  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ที่กล่าวมา เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูอีกด้วย 

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้เดินเยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัย ทั้งทางด้านการประกอบอาหาร อาทิ การทำขนมเบเกอรี่ คุกกี้ และการจัดการโรงแรม เช่น การให้บริการงานส่วนหน้า งานแม่บ้าน หลังจากนั้นจึงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ก่อนที่จะเดินทางกลับโรงเรียน

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว