Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

26 มิถุนายน 2024

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดีคณะการจัดการการบริการ คุณรักเกล้า ตั้งกุลพานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีสำนักรับสมัครนักศึกษา และคุณสิทธิพล นุ่นสุข ผู้อำนวยการสำนักรับสมัครนักศึกษา ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)” เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานีกับทั้ง 4 โรงเรียนดังกล่าว 

โดย โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ มี ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ชาญดา ปันตา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ และ อาจารย์กานต์ธีรา เอื้อนภาพร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นผู้ร่วมลงนามและสักขีพยาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ธัชพล พลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ร่วมลงนามและสักขีพยาน

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มี อาจารย์นิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์กัลยารัตน์ สาตรจีนพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และ อาจารย์สุกัญญา เสมอมาศ หัวหน้างานแนะแนว เป็นผู้ร่วมลงนามและสักขีพยาน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มี อาจารย์จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์บุญเรือง บุตรมาลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ปิยะนุสรณ์ ชนะชาญชัย หัวหน้างานแนะแนว เป็นผู้ร่วมลงนามและสักขีพยาน

ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้เดินเยี่ยมชมวิทยาลัยดุสิตธานี และทำกิจกรรมผสมเครื่องดื่ม (Mixology) โดย อาจารย์ดวงกมล สุขมงคล ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรม แล้วรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ก่อนเดินทางกลับโรงเรียน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรไทย สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ และสาขาวิชาการจัดการการบริการ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ที่กล่าวมา อีกทั้งสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และฝึกอบรมครูด้วย

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว