Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี ประกาศศักดา โชว์ผลงานสุดเจ๋ง

29 กันยายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้ร่วมแสดงผลงานการวิจัย ในงานจัดนิทรรศการสัมมนา เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำงานวิจัยและ นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ณ ห้องประชุมอัศวิน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน   

สำหรับผลงานที่ได้นำไปแสดงเป็นผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ ตำรับอาหารไทย ตำรับอาหารไทย-ฮาลาล ตามมาตรฐานจากงานวิจัยของวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมกับผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ได้แก่ ผลงานการวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายอเสริมสาหร่ายพวงองุ่น  และผลงานการวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์นันธิดา แดงขาว  เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากปลานวลจันทร์เสริมสาหร่ายพวงองุ่น  

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาและการนำงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ สำหรับเป็นต้นแบบหรือแนวทางการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นตัวแทนกลุ่มมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

23 มีนาคม 2023

ทยาลัยดุสิตธานี จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ริเริ่มโครงการ “สร้างโอกาส เสริมอาชีพ สำหรับผู้ด้อยโอกาส” ขึ้น ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นการเสริมทักษะสำหรับการทำงาน โดยคาดหวังว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้ทักษะเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

22 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ดร.ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์  (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้เดินทางเพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  นำโดย นาย พเยาว์ เกตานนท์    (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว