Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี ประกาศศักดา โชว์ผลงานสุดเจ๋ง

29 กันยายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้ร่วมแสดงผลงานการวิจัย ในงานจัดนิทรรศการสัมมนา เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำงานวิจัยและ นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ณ ห้องประชุมอัศวิน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน   

สำหรับผลงานที่ได้นำไปแสดงเป็นผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ ตำรับอาหารไทย ตำรับอาหารไทย-ฮาลาล ตามมาตรฐานจากงานวิจัยของวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมกับผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ได้แก่ ผลงานการวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายอเสริมสาหร่ายพวงองุ่น  และผลงานการวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์นันธิดา แดงขาว  เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากปลานวลจันทร์เสริมสาหร่ายพวงองุ่น  

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาและการนำงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ สำหรับเป็นต้นแบบหรือแนวทางการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นตัวแทนกลุ่มมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว