Hi

“ประดับเข็มมะฮอกกานี ช่อที่ 27”  วิทยาลัยดุสิตธานีสืบสานประเพณีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

06 มกราคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษา  ได้จัดพิธีประดับเข็มมะฮอกกานี รุ่นที่ 27  ด้วยทุกปีการศึกษาจะมีนักศึกษาใหม่เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งนักศึกษาใหม่จะต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ การทำความรู้จักสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของวิทยาลัย พิธีประดับเข็มมะฮอกกานีประจำวิทยาลัยดุสิตธานีเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดความภาคภูมิใจในการได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานี ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกัน และนักศึกษารุ่นพี่ที่ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมไปถึงคณะอาจารย์และบุคลากรในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   

พิธีประดับเข็มมะฮอกกานี มีความสอดคล้องต่อการส่งเสริมคุณลักษณะดุสิตธานี (Dusit Characters) ซึ่งประกอบไปด้วย Discipline คือ ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ กิจกรรมนี้กระตุ้นให้นักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้องมีระเบียบวินัยพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย Understanding คือ ความเข้าใจผู้อื่น ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด Socialize คือ ความมีกาลเทศะ มนุษยสัมพันธ์ ช่วยสร้างเสริมการมีมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่กับรุ่นพี่ และสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี Intellectual คือ ความมีปัญญาสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ นักศึกษารุ่นพี่ได้แสดงความรู้ ความสามารถในการวางแผนการจัดกิจกรรม รวมไปถึงการติดต่อประสานงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย Tolerance คือ ความอดทน พากเพียร นักศึกษารุ่นพี่ได้ฝึกความอดทนต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายในงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

กิจกรรมในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ภายใต้ค่านิยม อันได้แก่ CARE คือ ความใส่ใจคนรอบตัว COMMIT คือ การให้คำมั่นสัญญา การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสร้างความประทับใจต่อนักศึกษาใหม่ CAN DO คือ ทำได้ นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในการบริหารจัดงาน ออกแบบสถานที่ ควบคุมการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการสรุปผลของโครงการ 

ภายในงานเริ่มด้วยการกล่าวรายงานโดยนายกสโมสรนักศึกษา ต่อด้วยพิธีแห่ปราสาทดุสิต จากนั้นเป็นการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ของผู้นำเชียร์ และเข้าสู่พิธีปฏิญาณตนและพิธีประดับเข็มโดยผู้บริหาร และคณาอาจารย์ เมื่อเสร็จสิ้นการประดับเข็ม เป็นการกล่าวให้โอวาทโดยคุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดี ประธานในพิธี ต่อจากนั้นเป็นการจัดแสดงโชว์จากชมรมเชียร์ ต่อด้วยชมรมสันทนาการ และปิดท้ายด้วยการจัดมินิคอนเสิร์ตจากชมรมดนตรี เป็นการส่งมอบความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ นักศึกษาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ   

วิทยาลัยดุสิตธานีมิได้แข็งแกร่งเฉพาะด้านวิชาการ ยังพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความสามัคคีให้แก่นักศึกษาทุกระดับชั้นที่เข้าร่วมงาน นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังได้แสดงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถในการวางแผนการจัดกิจกรรม รวมไปถึงการติดต่อประสานงาน เพื่อทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้นพิธีประดับเข็มจึงเป็นประเพณีอันพึงปฏิบัติสืบต่อไป เพื่อสืบสานเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างมิตรภาพให้กับลูกมะฮอกกานีในทุก ๆ ช่อ  

ข่าวสารและกิจกรรมหอเกียรติยศ / รางวัลข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว