Hi

โครงการ “เฮฮาภาษาถิ่น”

21 พฤศจิกายน 2022

ศูนย์ภาษา วิทยาลัยดุสิตธานี

ศูนย์ภาษา ฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานีมีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนศักยภาพและความรู้ทางด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ประจำวิชาคอยให้คำแนะนำผ่านกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ

โครงการ “เฮฮาภาษาถิ่น” ได้ถูกจัดขึ้นกับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติในรายวิชา LA 1103 Language Think and Communication เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้ภาษาถิ่นอย่างถูกต้องในบริบทต่าง ๆ เข้าใจบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้รวมไปถึงให้นักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชั้นปี

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว