Hi

โครงการ “เฮฮาภาษาถิ่น”

21 พฤศจิกายน 2022

ศูนย์ภาษา วิทยาลัยดุสิตธานี

ศูนย์ภาษา ฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานีมีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนศักยภาพและความรู้ทางด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ประจำวิชาคอยให้คำแนะนำผ่านกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ

โครงการ “เฮฮาภาษาถิ่น” ได้ถูกจัดขึ้นกับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติในรายวิชา LA 1103 Language Think and Communication เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้ภาษาถิ่นอย่างถูกต้องในบริบทต่าง ๆ เข้าใจบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้รวมไปถึงให้นักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชั้นปี

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และ รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดีคณะการจัดการการบริการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต นำโดยนางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวซารินา ขำมิน หัวหน้าแผนการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

29 กุมภาพันธ์ 2024

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว