Hi

โครงการ “Let’s Sing Thai Songs”

24 พฤศจิกายน 2022

ศูนย์ภาษา วิทยาลัยดุสิตธานี

ศูนย์ภาษา ฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานีมีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนศักยภาพและความรู้ทางด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ประจำวิชาคอยให้คำแนะนำผ่านกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ

โครงการ “Let’s Sing Thai Songs” ได้ถูกจัดขึ้นกับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติในรายวิชา ILA1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai Usage For Communication (For Non-native Speaker) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้นทางด้านการส่งเสริมให้นักศึกษาชาวต่างชาติฝึกทักษะการออกเสียงพูด ทักษะการพูด ภาษาไทยได้ดีขึ้น และยังเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชาวไทยรู้จักคำต่าง ๆ ในภาษาไทยที่อยู่ในเพลงภาษาไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังทำให้เกิดความรักในภาษาไทยและสามารถนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าตามศักยภาพในอนาคต

กิจกรรมคือให้นักศึกษาต่างชาติฝึกขับร้องเพลงไทยสากล โดยบันทึกคลิปวิดีโอ เพลงบังคับ 1 เพลง และเพลงอิสระอีก 1 เพลง พร้อมทั้งอธิบายความหมายของเพลง เหตุผลของการเลือกเพลงนั้น ๆ จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

23 มีนาคม 2023

ทยาลัยดุสิตธานี จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ริเริ่มโครงการ “สร้างโอกาส เสริมอาชีพ สำหรับผู้ด้อยโอกาส” ขึ้น ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นการเสริมทักษะสำหรับการทำงาน โดยคาดหวังว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้ทักษะเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

22 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ดร.ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์  (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้เดินทางเพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  นำโดย นาย พเยาว์ เกตานนท์    (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว