Hi

โครงการ “Let’s Sing Thai Songs”

24 พฤศจิกายน 2022

ศูนย์ภาษา วิทยาลัยดุสิตธานี

ศูนย์ภาษา ฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานีมีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนศักยภาพและความรู้ทางด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ประจำวิชาคอยให้คำแนะนำผ่านกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ

โครงการ “Let’s Sing Thai Songs” ได้ถูกจัดขึ้นกับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติในรายวิชา ILA1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai Usage For Communication (For Non-native Speaker) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้นทางด้านการส่งเสริมให้นักศึกษาชาวต่างชาติฝึกทักษะการออกเสียงพูด ทักษะการพูด ภาษาไทยได้ดีขึ้น และยังเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชาวไทยรู้จักคำต่าง ๆ ในภาษาไทยที่อยู่ในเพลงภาษาไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังทำให้เกิดความรักในภาษาไทยและสามารถนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าตามศักยภาพในอนาคต

กิจกรรมคือให้นักศึกษาต่างชาติฝึกขับร้องเพลงไทยสากล โดยบันทึกคลิปวิดีโอ เพลงบังคับ 1 เพลง และเพลงอิสระอีก 1 เพลง พร้อมทั้งอธิบายความหมายของเพลง เหตุผลของการเลือกเพลงนั้น ๆ จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว