Hi

นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี แสดงศักยภาพในโครงการ Leadership Development Program”

20 ธันวาคม 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยแผนกกีฬาและกิจกรรมได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Leadership Development Program รุ่นที่ 54 จัดโดย ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  สำหรับตัวแทนนักศึกษา ได้แก่ นัทนายปวริศร์ โชติสิน นายกสโมสรนักศึกษา ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ The Pine Resort จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันก่อน  

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้นำในสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางปัญญาให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ทราบถึงปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

ทั้งนี้ผู้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จำนวน 3 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะทางปัญญาจากหมากล้อม การบรรยายพิเศษ จากพี่สู่น้อง ในหัวข้อ “บุคลากรอย่างไรที่อยู่ในใจองค์กร” กิจกรรมเสริมสร้างทีมงาน Team Building และการนำเสนอผลงาน โดยน้องนัท กล่าวว่า “การเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมกับส่งต่อให้กับรุ่นน้องสืบต่อไป”   

ข่าวสารและกิจกรรมบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

16 กุมภาพันธ์ 2024

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว