Hi

การจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี สนับสนุนชุมชนตำบลหนองสามวัง สร้างอาชีพด้วยความรู้มาตรฐานโรงแรม 

09 มกราคม 2024

ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายเช่น ณ ปัจจุบันนี้ มีประชากรในหลายพื้นที่ที่ต้องการช่องทางในการหารายได้เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเปราะบางอย่างกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว คุณแม่วัยใส ที่ต้องการรายได้เพื่อมาเลี้ยงดูลูกน้อยของตนเองด้วย  

เพื่อเป็นการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี จึงได้ร่วมมือกับสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเทศบาลตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส และประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาส ด้วยองค์ความรู้ด้านการโรงแรมจากหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมที่มีมาตรฐานของเครือดุสิตธานี 

โครงการดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมของวิทยาลัยดุสิตธานีเข้ามามีบทบาทสำคัญด้วย โดยกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและผู้สาธิตการปฏิบัติงานด้านการโรงแรมให้กับชาวบ้านในชุมชน ตั้งแต่การพับผ้าขนหนูให้เป็นรูปสัตว์ การจัดการห้องพักตามมาตรฐานโรงแรม ไปจนถึงงานแม่บ้าน ภายใต้การดูแลของอาจารย์สายพิน เดชเรือง และอาจารย์กฤษณา ศรีทองหนา อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการนำศาสตร์ความรู้ที่นักศึกษาได้ร่ำเรียนมาและประสบการณ์จากการฝึกงานมากลั่นกรองก่อนที่จะถ่ายทอดให้กับชุมชนต่อไป 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นเพียงระยะแรกของโครงการเท่านั้น หลังจากนี้จะมีการเฟ้นหาสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส และประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาส ที่มีแนวโน้มและสนใจเพื่อได้รับการพัฒนาทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ รวมถึงมีการพัฒนาพี่เลี้ยงที่สามารถประคับประคองกลุ่มผู้มีแนวโน้มสู่เป้าหมายได้อย่างสำเร็จเสร็จสิ้น โดยทางสมาคมฯ มูลนิธิ SCG และวิทยาลัยดุสิตธานี จะทำการคัดเลือกผู้ที่มีแนวคิดในการประกอบอาชีพเพื่อให้ทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพจริง 

อาจารย์สายพินได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการในครั้งนี้ว่า “จากการสำรวจความต้องการของชุมชนพบว่า ในชุมชนดังกล่าวมีแม่เลี้ยงเดี่ยวและแม่วัยใสที่ประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวโดยลำพังจำนวนมาก และพบว่าพวกเขาส่วนใหญ่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะมีอาชีพที่ยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวอย่างมั่นคง และทำงานไม่ไกลจากบ้านพัก แต่พวกเขาขาดความรู้ด้านอาชีพ ด้านการบริหารจัดการ และเงินทุน ในฐานะที่วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นความรู้ด้านการบริหารธุรกิจบริการโดยตรง พวกเราจึงต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พวกเรามีเพื่อพัฒนาชาวบ้านกลุ่มนี้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การสอนอาชีพ การให้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและการจัดทำบัญชี การสนับสนุนเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพ การให้คำปรึกษาระหว่างประกอบอาชีพ ไปจนถึงการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการประกอบอาชีพ เพื่อทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีอาชีพที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มได้ นอกจากนั้น พวกเรายังได้ฝึกให้นักศึกษานำความรู้ที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ และเป็นโอกาสในการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน รวมถึงร่วมสร้างสังคมและชุมชนให้มีอาชีพที่ยั่งยืนสำหรับเลี้ยงครอบครัวในอนาคต” 

วิทยาลัยดุสิตธานี มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมพัฒนาสังคมรอบด้าน รวมถึงพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะและคุณลักษณะสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการบริการวิชาการสู่สังคม ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ฝึกให้นักศึกษาปรับตัว สร้างเสริมทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตรไปใช้จริง 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และ รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดีคณะการจัดการการบริการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต นำโดยนางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวซารินา ขำมิน หัวหน้าแผนการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

29 กุมภาพันธ์ 2024

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว