Hi

“ประกาศนียบัตรคลัสเตอร์สุขภาพและความงาม” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี 

17 กุมภาพันธ์ 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสาขาวิชาการจัดการโรงแรม นำโดยอาจารย์จุฑารัตน์  พิริยะเบญจวัฒน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการจัดการด้านสุขภาพ ได้เรียนเชิญดร. ทิวา พาร์ค คณบดีหลักสูตรไทย มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน  

โดยคลัสเตอร์สุขภาพและความงามในปีการศึกษาที่ 1/2565 ได้เปิดสอนรายวิชา สค3702 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ เนื้อหาประกอบด้วย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่เกี่ยวกับการนวด ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สุขภาพจิตพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวด ความรู้เกี่ยวกับยา สมุนไพรเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน เวชกรรมไทยเบื้องต้น เส้นประธานสิบกับการเกิดโรค ประวัติองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้การนวดไทย การตรวจร่างกายเบื้องต้น การนวดไทยพื้นฐาน การนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การดัดตน การบันทึกผลการนวด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทบทวนการนวดไทย กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ธรรมะกับสมาธิเพื่อสุขภาพ  

และรายวิชา สค3703 การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย เนื้อหาประกอบด้วย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่เกี่ยวกับการนวด ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวด ประวัติความเป็นมาของเครื่องหอม และพืชหอมต่างประเทศ วิธีผสมน้ำมันหอมพื้นฐานของต่างประเทศ วิธีผสมและใช้เครื่องหอมเพื่อบรรเทาอาการขั้นพื้นฐานของระบบต่าง ๆ การใช้ประโยชน์จากกลิ่นหอมเพื่อสุขภาพ ระบบกลิ่น ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้กลิ่นหอมเพื่อสุขภาพ ข้อแทรกซ้อนและวิธีการแก้ไขอาการแพ้ การเตรียมห้องให้บริการและแนะนำลูกค้าก่อนและหลังการรับบริการ การอธิบายลูกค้าในระหว่างการให้บริการ วิธีการนวดและการนวดตัวแบบอโรมาเทอราพี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและจรรยาบรรณผู้ประกอบอาชีพ  

บัดนี้ นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในรายวิชาดังกล่าวและผ่านเกณฑ์พร้อมที่จะเข้ารับประกาศนียบัตร มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2565 จำนวน 5 คน ดังนี้  

1.นางสาว กมลวรรณ แดงโชติ 

2.นาย วรพล คนงาม 

3.นางสาว อรรวินท์ ปัทมะ  

4.นางสาว รมิดา หล่ำชู 

5. นางสาว พิมพ์ญาดา เงินทองสัมฤทธิ์ 
 

หลักสูตรนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2565 จำนวน 5 คน ดังนี้  

1.นางสาว กมลวรรณ แดงโชติ 

2.นาย วรพล คนงาม 

3.นางสาว อรรวินท์ ปัทมะ  

4.นางสาว รมิดา หล่ำชู 

5. นางสาว พิมพ์ญาดา เงินทองสัมฤทธิ์

ข่าวสารและกิจกรรมหอเกียรติยศ / รางวัลข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว