Hi

“วันแห่งความภาคภูมิใจ” วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ที่โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

15 มีนาคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี  จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ศรีนครินทร์ ฮอลล์ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566  

วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งก้าวเข้าสู่การครบรอบ 30 ปีในปีนี้ ได้ผลิตบัณฑิตมาแล้วกว่า 9,000 คน และในปีการศึกษา 2564-2565 วิทยาลัยดุสิตธานี ก็ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตกว่า 600  คน จากทุกสาขาวิชา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ ซึ่งได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์ และสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี รวมไปถึงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจบริการ และกลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม     

วิทยาลัยดุสิตธานีมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้เป็นผู้นำและตอบโจทย์อุตสาหกรรมการบริการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ ด้วยการส่งเสริมการวิจัย ค้นคว้า และกระจายความรอบรู้ในการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากลต่อไป 

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว