Hi

“ต่อยอดทักษะการบริการเครื่องดื่มขั้นสูง” ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

22 พฤศจิกายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยชมรม Bartender and Hotelier Club ได้จัดโครงการ “First Step To Be Bartender 2022” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีพบาร์เทนเดอร์ให้แก่สมาชิกชมรม เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือต่อยอดการบริการเครื่องดื่มขั้นสูง ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์  เมื่อวันก่อน 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนิติพัฒน์ พรวงศ์เลิศ Assistant beverage manager, Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya และอาจารย์ดวงกมล สุขมงคล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรมของวิทยาลัย มาส่งต่อความรู้เชิงบรรยายพร้อมกับการปฏิบัติจริง การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาชีพบาร์เทนเดอร์ และสาธิตการผสมเครื่องดื่ม  เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพบาร์เทนเดอร์ ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยต่อไป  

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว