Hi

“ผลิตผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างมืออาชีพ” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

09 พฤศจิกายน 2022

สำนักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการร้านอาหาร หลักสูตร การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3 (Executive Program Restaurant Management for Startups) โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คณาจารย์ของวิทยาลัยดุสิตธานี รวมไปถึงวิทยากรภายนอกที่มากประสบการณ์และประสบความสำเร็จ ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เมื่อวันก่อน 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการเปิดธุรกิจร้านอาหาร โดยเนื้อหาหลักสูตรเริ่มจากแนวคิดการวางแผนธุรกิจไปจนถึงการปฏิบัติการและการควบคุม เป็นการส่งต่อความรู้และทักษะในการดำเนินงานธุรกิจร้านอาหาร กระบวนการการจัดการ การบริหารและการจัดการพนักงาน การตลาด การขาย การบริหารการเงิน การวางแผนเมนู การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และการให้บริการ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ และการรับมือกับปัญหาที่พบบ่อยในร้านอาหาร เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ  

 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

25 พฤศจิกายน 2022

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว