Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี ผุดโครงการ “DTC Young Ambassador” เฟ้นหานักศึกษาพร้อมติดอาวุธสำหรับก้าวสู่การทำงานจริง

27 มกราคม 2022

ชีวิตวัยเรียนระดับอุดมศึกษานับเป็นช่วงเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจริงในอนาคต กิจกรรมเสริมจึงเป็นกระบวนการอันเป็นประโยชน์ที่จะช่วยบ่มเพาะให้นักศึกษามีทักษะต่าง ๆ นอกเหนือจากทักษะทางวิชาการ โดยมีอาจารย์คอยแนะนำและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม

ด้วยความเชื่อดังกล่าว วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารในเครือโรงแรมดุสิตธานี ที่เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และการประกอบอาหาร จึงได้จัดโครงการประกวด “DTC Young Ambassador” ขึ้น เพื่อเฟ้นหานักศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ความสามารถ ความกล้าแสดงออก บุคลิกภาพที่โดดเด่น หรือทัศนคติเชิงบวก และพร้อมเป็นตัวแทนของในการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ ให้วิทยาลัย

โดยคณะกรรมการตัดสินได้สรรหาและคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเลือดใหม่จากประวัติความเป็นมาและการสัมภาษณ์ที่สะท้อนให้เห็นความรู้ ความสามารถ และไหวพริบปฏิภาณของผู้ที่เข้ารับการคัดเลือก ก่อนจะค้นพบเพชรเม็ดงามที่มีความเหมาะสมและเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติจำนวน 59 คน

นางสาววิภาดา ยอดพรมแว่น นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “DTC Young Ambassador” ได้เป็นตัวแทนเพื่อน ๆ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “โครงการ DTC Young Ambassador ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองอย่างไร้ขีดจำกัด โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ ทักษะ และความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านความกล้าแสดงออกหรือความมั่นใจ ซึ่งหลังจากได้รับการคัดเลือก ก็ได้มีโอกาสฝึกฝนตัวเองและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านทางการทำกิจกรรมของทางวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทั้งอาจารย์และเพื่อน ๆ อันจะช่วยเสริมสร้างให้เราเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ รวมไปถึงมีใจรักการบริการอันเป็นหัวใจหลักของงานด้าน Hospitality และพร้อมที่จะยกระดับความเป็นมืออาชีพก่อนลงทำงานสนามจริงในอนาคต นอกจากนี้จากประสบการณ์ในการร่วมทำกิจกรรม ทำให้ได้ฝึกใช้ความคิด ฝึกเจรจาสื่อสารภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และฝึกปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมต่อในการนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสายงานบริการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ”

โครงการ DTC Young Ambassador มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ ทั้งกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ และที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงนับได้ว่าโครงการนี้ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่า พวกเขามีศักยภาพในการทำงานมากเพียงใด และหากสามารถผ่านจุดนี้ไปได้ ก็จะกลายเป็นบัณฑิตผู้มีความพร้อมออกไปทำงานกับสังคมภายนอก ปรับตัวกับการอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจนสามารถเอาตัวรอดอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย

ประการสำคัญคือ เหมือนมีอาวุธติดมือสำหรับก้าวไปสู่โลกการทำงานจริงในอนาคต สมกับความตั้งใจของวิทยาลัยดุสิตธานีที่จะบ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการ

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และ รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดีคณะการจัดการการบริการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต นำโดยนางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวซารินา ขำมิน หัวหน้าแผนการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

29 กุมภาพันธ์ 2024

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว