Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี “ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา”

29 มีนาคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี  โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ส่งต่อให้กับโรงเรียนบ้านบึงไทย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนโอกาสในการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนภายใต้โครงการ “The Giving Project” ของทางวิทยาลัย เมื่อวันก่อน   

โรงเรียนบ้านบึงไทย เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 49 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่ยังขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่นักเรียนเป็นจำนวนมาก นักเรียนยังอยู่ในสภาพด้อยโอกาสที่จะเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมด้านข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้โรงเรียนบ้านบึงไทยตระหนักพร้อมมีแนวคิดที่จะจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนได้มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าของนักเรียนต่อไปข้างหน้า และเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับสูงต่อไป 

วิทยาลัยดุสิตธานี ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม โดยจะมีโครงการอีกมากมายเพื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว