Hi

ส่งเสริมสุขภาพดีกับ “DTC Futsal Cup” ที่วิทยาลัยดุสิตธานี 

02 ธันวาคม 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายนั้นช่วยพัฒนาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถรักษาสุขภาพที่ดีอยู่แล้วไม่ให้ลดถอยลง อีกทั้งยังพลิกฟื้นสุขภาพที่ทรุดโทรมให้ดีขึ้น อันจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่กัน นอกจากนี้ยังช่วยผ่อนคลายและสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย 

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยชมรม กีฬาและนันทนาการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเล่นกีฬา จึงจัดโครงการ  DTC Futsal Cup ครั้งที่ 15 ขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตซอล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬาฟุตซอลและสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตซอลได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาฟุตซอล พร้อมทั้ยังงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่ร่วมโครงการมีสุขภาพที่ดีจากการออกกำลังกาย 

วิทยาลัยดุสิตธานี มีกิจกรรมทางด้านกีฬาอีกหลากหลายชนิด พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ทั้งยังมีทุนการศึกษา “นักกิจกรรมและกีฬาดีเด่น” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านกีฬา ด้านกิจกรรม หรือมีความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ โดยขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ข่าวสารและกิจกรรมบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว