Hi

ส่งเสริมสุขภาพดีกับ “DTC Futsal Cup” ที่วิทยาลัยดุสิตธานี 

02 ธันวาคม 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายนั้นช่วยพัฒนาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถรักษาสุขภาพที่ดีอยู่แล้วไม่ให้ลดถอยลง อีกทั้งยังพลิกฟื้นสุขภาพที่ทรุดโทรมให้ดีขึ้น อันจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่กัน นอกจากนี้ยังช่วยผ่อนคลายและสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย 

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยชมรม กีฬาและนันทนาการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเล่นกีฬา จึงจัดโครงการ  DTC Futsal Cup ครั้งที่ 15 ขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตซอล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬาฟุตซอลและสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตซอลได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาฟุตซอล พร้อมทั้ยังงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่ร่วมโครงการมีสุขภาพที่ดีจากการออกกำลังกาย 

วิทยาลัยดุสิตธานี มีกิจกรรมทางด้านกีฬาอีกหลากหลายชนิด พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ทั้งยังมีทุนการศึกษา “นักกิจกรรมและกีฬาดีเด่น” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านกีฬา ด้านกิจกรรม หรือมีความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ โดยขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

31 พฤษภาคม 2023

31 พฤษภาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่สอนด้านธุรกิจบริการโดยตรงในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดงาน “Spring of Mahogany #24” ปาร์ตี้เล็กๆ น่ารัก ทว่าเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีที่เปรียบเสมือนช่อมะฮอกกานี ต้นไม้ประจำวิทยาลัย ที่ได้รับการปลูก เพาะพันธุ์ ให้ปุ๋ยและรดน้ำ จนเติบใหญ่งอกงาม กระทั่งออกดอกเป็นช่อมะฮอกกานีที่แบ่งบาน พร้อมจะเป็นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา ไม่ต่างจากว่าที่บัณฑิตของวิทยาลัยที่ได้รับการบ่มเพาะความรู้และทักษะ จนกลายเป็นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพ และสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับธุรกิจบริการต่อไ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว