Hi

“เปิดเวทีเพื่อเฟ้นหาเชฟรุ่นใหม่ ในการแข่งขัน Debic Whipping Cream” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

17 พฤศจิกายน 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมกับ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่าประเทศไทย จำกัด มหาชน (Foremost) จัดเวที “การแข่งขัน Debic Whipping Cream” ขึ้น ในรูปแบบการจัดกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนด้านการบริการวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานักศึกษาให้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการเพิ่มศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตปัจจุบันได้ตามเงื่อนไข เหตุการณ์ สถานการณ์ของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญาา สังคม อารมณ์ และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน นั้นคือ “อัตลักษณ์” ของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี

ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยส่งเสริมและเพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีมในสถานการณ์จริง และมีความเข้าใจการทำงานตามระบบประกันคุณภาพพัฒนาอาจารย์ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการสู่สังคม

เวที “การแข่งขัน Debic Whipping Cream” เป็นโครงการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารคาว อาหารหวาน และเครื่องดื่ม โดยใช้วิปปิ้งครีมเป็นส่วนผสม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สูตรอาหารต่าง ๆ ให้กับประชาชนทั่วไปนำไปประกอบอาหารในงานเลี้ยงสังสรรค์ตามเทศกาลต่าง ๆ ได้แก่ วันคริสต์มาส วันปีใหม่ เป็นต้น โดยการประกวดจะให้ผู้เข้าแข่งขันส่งผลงานมาในรูปแบบของวิดีโอการประกอบอาหาร และหน้าตาอาหาร เป็นการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่จัดขึ้นที่ วิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศต่อไป

โดยทีมที่ได้รับรางวัล ประกอบไปด้วย

 1. รางวัลชนะเลิศด้านอาหารคาว (The Best of Food) ได้แก่ ทีม ZAPAP
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ประกอบด้วย นายวัชรพงศ์ สาลำ นส.เกสรา ชัยกิตติพร นส.ลักษิกา ศาสตร์ภักดี
 2. รางวัลชนะเลิศด้านอาหารหวาน (The Best of Bakery) ได้แก่ทีม Wip Wup
  นักศึกษาระดับปริญญาโท ประกอบด้วย นส.มนฑกานต์ วิจิตรคุณากร นางธนกาญจน์ อุรัสยะนันทน์ นส.ลักษณียา ภู่เจริญ นส.เบญจวรรณ สลับสี
 3. รางวัลชนะเลิศด้านเครื่องดื่ม (The Best of Beverage) ได้แก่ทีม U.S.P
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี เทียบโอนประสบการณ์ ประกอบด้วย นายณฐาภพ​ มนนามอญ นส.ทิติกัญญา อรรถปรียางกูร นายศุภพงศ์ ชีวะเสรีชล นส.สริตา​ สมิงกล้าทัพ นส.กรณ์ภัชภรณ์ โพธิ์สุภาพ​
 4. รางวัสชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท (The Best of Team) ได้แก่ทีม Bechamel
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วย นส.กาญจน์ชนก ชุติอังก์นุรักษ์ นส.ปรายฟ้า ชำนาญจักร์ นส.กัญญาพัชร เหลืองงามตา นายชินภัทร รัถยาวงศ์ นส.สุทินา เต๋จ๊ะ
 5. รางวัลสร้างสรรค์ (Creative) ได้แก่ทีม Cream Team
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วย นายกิตติพันธ์ เฉลิมแดน นายธงทอง กาญจนโพธิ์ นส.มาเจณตา สุภาพ นส.ศิรภัสสร ปอแก้ว Mr.YoungJun

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งในเครือดุสิตธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงานและการบริการอย่างแท้จริงเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมบริการ พร้อมตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจการศึกษาออกสู่ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ลงลึกทุกรายละเอียด เพื่อสร้างคุณภาพให้กับนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยาลัยให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ” และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

23 มีนาคม 2023

ทยาลัยดุสิตธานี จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ริเริ่มโครงการ “สร้างโอกาส เสริมอาชีพ สำหรับผู้ด้อยโอกาส” ขึ้น ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นการเสริมทักษะสำหรับการทำงาน โดยคาดหวังว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้ทักษะเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

22 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ดร.ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์  (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้เดินทางเพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  นำโดย นาย พเยาว์ เกตานนท์    (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว