Hi

การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี ถ่ายทอดทักษะการทำอาหาร ส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลหนองสามวัง 

09 มกราคม 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดยอาจารย์ไซม่อน เดวิด ลอยด์ คณบดีหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร ได้ร่วมมือกับสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเทศบาลตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส และประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาส ด้วยองค์ความรู้ด้านการประกอบอาหารจากหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารที่มีมาตรฐานของเครือดุสิตธานี 

โครงการดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารของวิทยาลัยดุสิตธานีเข้ามามีบทบาทสำคัญด้วย โดยกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอบรมความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยและผู้สาธิตการประกอบอาหารให้กับชาวบ้านในชุมชน ภายใต้การดูแลของอาจารย์สายพิน เดชเรือง อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 

สูตรอาหารที่ถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเป็นเมนูที่สามารถทำได้ไม่ยากและเป็นที่ต้องการของตลาด ไม่ว่าจะเป็นเมนูขาหมูพะโล้ ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ สลัดโรลและน้ำสลัด ไปจนถึงการประกอบขนมไทยอย่างขนมต้มและขนมถ้วย กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการนำศาสตร์ความรู้ที่นักศึกษาได้ร่ำเรียนมาและประสบการณ์จากการฝึกงานมากลั่นกรองก่อนที่จะถ่ายทอดให้กับชุมชนต่อไป 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นเพียงระยะแรกของโครงการเท่านั้น หลังจากนี้จะมีการเฟ้นหาสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส และประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาส ที่มีแนวโน้มและสนใจเพื่อได้รับการพัฒนาทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ รวมถึงมีการพัฒนาพี่เลี้ยงที่สามารถประคับประคองกลุ่มผู้มีแนวโน้มสู่เป้าหมายได้อย่างสำเร็จเสร็จสิ้น โดยทางสมาคมฯ มูลนิธิ SCG และวิทยาลัยดุสิตธานี จะทำการคัดเลือกผู้ที่มีแนวคิดในการประกอบอาชีพเพื่อให้ทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพจริง 

อาจารย์สายพินได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการในครั้งนี้ว่า “จากการสำรวจความต้องการของชุมชนพบว่า ในชุมชนดังกล่าวมีแม่เลี้ยงเดี่ยวและแม่วัยใสที่ประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวโดยลำพังจำนวนมาก และพบว่าพวกเขาส่วนใหญ่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะมีอาชีพที่ยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวอย่างมั่นคง และทำงานไม่ไกลจากบ้านพัก แต่พวกเขาขาดความรู้ด้านอาชีพ ด้านการบริหารจัดการ และเงินทุน ในฐานะที่วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นความรู้ด้านการบริหารธุรกิจบริการโดยตรง พวกเราจึงต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พวกเรามีเพื่อพัฒนาชาวบ้านกลุ่มนี้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การสอนอาชีพ การให้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและการจัดทำบัญชี การสนับสนุนเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพ การให้คำปรึกษาระหว่างประกอบอาชีพ ไปจนถึงการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการประกอบอาชีพ เพื่อทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีอาชีพที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มได้ นอกจากนั้น พวกเรายังได้ฝึกให้นักศึกษานำความรู้ที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ และเป็นโอกาสในการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน รวมถึงร่วมสร้างสังคมและชุมชนให้มีอาชีพที่ยั่งยืนสำหรับเลี้ยงครอบครัวในอนาคต” 

วิทยาลัยดุสิตธานี มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมพัฒนาสังคมรอบด้าน โดยใช้ทักษะด้านการประกอบอาหารเป็นตัวกลางในการเชื่อมสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งนับได้ว่าเป็นทักษะที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเลี้ยงชีพของตนได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายเช่น ณ ปัจจุบัน ไม่เพียงแต่การใช้ทักษะนี้ภายในครัวเรือนเท่านั้น ความสามารถในการประกอบอาหารยังช่วยสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ ได้อย่างยั่งยืน 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และ รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดีคณะการจัดการการบริการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต นำโดยนางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวซารินา ขำมิน หัวหน้าแผนการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

29 กุมภาพันธ์ 2024

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว