Hi

วิทยาลัยดุสิตธานีร่วมสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและคุณแม่วัยใสด้วยแผนการทำธุรกิจ

21 กุมภาพันธ์ 2024

เมื่อเร็วๆ นี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยการนำของ อาจารย์สายพิน เดชเรือง อาจารย์สรัญญา รัตนกรทรัพย์ ดร.นันทวัฒน์ พรเลิศกชกร อาจารย์จตุพล จรูญโรจน์ ณ อยุธยา และ อาจารย์สรัชพร อารีกุล ได้พานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี ไปร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม กับโครงการ “การให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับกลุ่มสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใสและประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาส : สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนด้วยแผนธุรกิจและการจัดทำบัญชี” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

วิทยาลัยดุสิตธานีได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระยะที่สอง โดยร่วมมือกับสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ เทศบาลตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  

ครั้งแรกนั้นวิทยาลัยดุสิตธานีได้นำทักษะทางด้านการประกอบอาหารไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในชุมชน ส่วนครั้งล่าสุดนี้เป็นการให้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ โดยไปให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ที่สนใจจะประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนและเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย การทำแผนการเงิน การทำบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน การจัดการการเงิน การวางแผนการออมเงิน เทคนิคการบริหารธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ฯลฯ ภายใต้ความมุ่งหวังที่ว่ากลุ่มสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส ตลอดจนประชาชนทั่วไปในชุมชนตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จะสามารถมีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน ในโอกาสนี้วิทยาลัยดุสิตธานีได้คัดเลือกผู้ที่มีแนวคิดในการทำธุรกิจจำนวน 10 ราย เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกในการเขียนแผนธุรกิจสำหรับเสนอขอรับทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพต่อไป  

กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว คุณแม่วัยใส และประชาชนในชุมชนหนองสามวังเท่านั้น แต่ยังช่วยทบทวนและพัฒนาทักษะด้านการบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้วย แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงการมีน้ำใจให้สังคมอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของคนทำงานบริการที่ต้องมี Service Mind เป็นหัวใจ 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว