Hi

ส่งต่อความเป็นมืออาชีพให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

14 กันยายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการบริการ และ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ได้จัดกิจกรรม Workshop ให้กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หลักสูตร English Program ในรายวิชา EN32228 English for Hospitality and Tourism

ทั้งนี้วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในรายวิชา  การประกอบอาหารและการจัดแต่งอาหาร โดย อาจารย์ปิยวิทย์ ตันติเวทย์ อาจารย์ผู้ฝึกสอนประจำกลุ่มวิชาอาหารตะวันตก วิชาการผสมเครื่องดื่มและงานแม่บ้าน โดย อาจารย์จารุจันทร์ ทรงสกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการบริการ และ อาจารย์ปภังกร นุ่มประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการบริการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และเพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

23 มีนาคม 2023

ทยาลัยดุสิตธานี จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ริเริ่มโครงการ “สร้างโอกาส เสริมอาชีพ สำหรับผู้ด้อยโอกาส” ขึ้น ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นการเสริมทักษะสำหรับการทำงาน โดยคาดหวังว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้ทักษะเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

22 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ดร.ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์  (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้เดินทางเพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  นำโดย นาย พเยาว์ เกตานนท์    (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว