Hi

คณาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี “คว้ารางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่”

07 มกราคม 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

นางสาวฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของ วิทยาลัยเนื่องใน โอกาสที่ชนะ “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563” สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยเครือข่ายวิจัยประชาชื่น เพื่อเป็นการ ยกย่องและเชิดชู เกียรติบุคลากรด้านงานวิจัยที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับ องค์กรและสังคม ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผล งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ในหัวข้อเรื่อง “งานวิจัยเพื่อ การสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” จัดขึ้น ณ อาคารคณะทันตแพทย ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เป็นที่น่ายินดีสำหรับวิทยาลัยดุสิตธานีที่ผลการพิจารณา งานวิจัยในครั้งนี้ประกาศให้คณาจารย์ 5 ท่านได้รับรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติ นักวิจัยในระดับดีมาก ระดับดี และในระดับ ชมเชยด้วยเช่นกัน ซึ่งนำโดยอาจารย์ ดร.พรพรหม สุธาทร ผศ.ดร.วาทิต อินทุลักษณ์ อาจารย์สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์ อาจารย์ชาคริต ศรีสกุน และ อาจารย์ ดร.สุปราณี วรรณรุณ

ทั้งนี้วิทยาลัยมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนบุคลากร เพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการทำผลงาน วิจัยเพื่อช่วยส่งเสริม ศักยภาพให้แก่คณาจารย์และบุคลา กรฝ่ายสนับสนุน โดยถือเป็นการสร้างรากฐานที่แข็ง แกร่งทางด้านวิชาการแก่ผู้ให้ความรู้ มีความ พร้อมถ่าย ทอดให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย

หอเกียรติยศ / รางวัลข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว