Hi

คำถามที่พบบ่อย
(FAQs)

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ชำระค่าอบรมที่ช่องทางไหนได้บ้าง

  • ชำระด้วยเงินสด ได้ที่ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยดุสิตธานี
  • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร เข้าบัญชีชื่อ "วิทยาลัยดุสิตธานี" ได้ที่ธนาคาร ดังต่อไปนี้
   • บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
   • บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
  • ชำระด้วยบัตรเครดิต ได้ 2 รูปแบบ
   • เข้ามารูดบัตรเครดิตที่ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยดุสิตธานี
   • กรอกฟอร์มเอกสารยินยอมหักบัญชีบัตรเครดิต พร้อมแนบสำเนาบัตรเครดิตทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแล เพื่อดำเนินการ

**ติดต่อฝ่ายการเงิน วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ที่อาคาร 1 ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์**

สามารถผ่อนชำระค่าอบรมได้เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต โดยมีเงื่อนไขการผ่อน ดังนี้

  • ต้องชำระผ่านบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพฯ และธนาคารกสิกร โดยต้องมาดำเนินการชำระที่วิทยาลัยเท่านั้น
  • แบ่งชำระได้ 3 เดือน เมื่อเมื่อมีค่าอบรม 4,900 – 49,999 บาท
  • เลือกแบ่งชำระได้ 3-6 เดือน เมื่อมีค่าอบรม 50,000 – 99,999 บาท
  • เลือกแบ่งชำระได้ 3-10 เดือน เมื่อมีค่าอบรม 100,000 บาทขึ้นไป

หากลูกค้าชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร จะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หลักฐานการโอนเงิน หรือฟอร์มเอกสารยินยอมหักบัญชีบัตรเครดิต
  • โดยส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ E-mail: publicprograms@dtc.ac.th หรือส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลได้โดยตรง

หากต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท จะต้องส่งใบภพ 20 แนบมาพร้อมกับเอกสารการสมัครด้วยทุกครั้ง

วิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร

ปกติลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันที่มีการอบรม แต่หากต้องการก่อนวันอบรมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

  • ถ้าไม่สามารถเข้าฝึกอบรมได้ จะต้องแจ้งให้วิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันฝึกอบรม 10 วันล่วงหน้า วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเตรียมเอกสาร 50% จากค่าธรรมเนียม
  • กรณีแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบน้อยกว่า 10 วัน หรือระหว่างการฝึกอบรม วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับหลักสูตรนั้นๆ วิทยาลัยจะคืนเงินเฉพาะค่าฝึกอบรมเท่านั้น
  • ต้องมีการแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณอักษร
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่ต้องการคืนเงิน
  • ใบเสร็จตัวจริง (กรณีได้รับใบเสร็จล่วงหน้าแล้ว)
   1. ค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการระยะสั้น สาขาการประกอบอาหารตะวันตก-อาหารไทย และ สาขาขนมอบและเบเกอรี่เท่าไหร่
    • ค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตร แบบมีฝึกงาน อยู่ที่ 59,900 บาท
    • ค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตร แบบไม่ฝึกงาน อยู่ที่ 56,900 บาท
    ทั้ง 2 แบบ ค่าธรรมเนียมจะรวมวัตถุดิบ ชุดเชฟ 2 ชุด อุปกรณ์การทำครัว เอกสารประกอบการสอน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
   2. ค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการระยะสั้น สาขาการประกอบอาหารตะวันตก-อาหารไทย และ สาขาขนมอบและเบเกอรี่เท่าไหร่
    • การอบรมหลักสูตร แบบมีฝึกงาน จะเป็นการอบรมภาคทฤษฏี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือน ที่วิทยาลัยดุสิตธานี 5-6 วัน/สัปดาห์ และฝึกปฏิบัติงาน 3 เดือนในโรงแรม ระดับมาตรฐาน 6 วัน/สัปดาห์ วันละ 8-9 ชั่วโมง
    • การอบรมหลักสูตร แบบไม่ฝึกงาน จะเป็นการอบรมภาคทฤษฏี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือน ที่วิทยาลัยดุสิตธานี 5-6 วัน/สัปดาห์เท่านั้น
   3. อบรมวันไหนบ้าง
    • จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1เดือน ก่อนเริ่มการอบรม
   4. เกณฑ์การสมัครเข้าอบรมมีอะไรบ้าง
    • อายุผู้อบรมต้องมีอยู่ระหว่าง 20-34 ปีบริบูรณ์ สำหรับการอบรมแบบฝึกงาน และระหว่าง 20-50 ปีบริบูรณ์ สำหรับการอบรมแบบไม่ฝึกงาน
    • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
    • ผ่านการตรวจร่างกายโดยใช้แบบฟอร์ม ของวิทยาลัยดุสิตธานี
    • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
    • มีความตั้งใจจริงและยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบ
    • ไม่ทำสีผมและไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
   5. ต้องมีประสบการณ์การประกอบอาหารมาก่อนหรือไม่
    • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถเริ่มฝึกการประกอบอาหารได้จากหลักสูตรนี้
   6. วิชาที่ต้องอบรมที่วิทยาลัยมีอะไรบ้างจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ดังนี้

    ภาคทฤษฎี

      • ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
      • การสุขาภิบาล และความปลอดภัยในการทำงาน
      • การวางแผนจัดรายการอาหาร และการควบคุมต้นทุน

    ภาคปฏิบัติ

      • การประกอบอาหารตะวันตก
      • การประกอบอาหารไทย
      • การแกะสลักผัก และผลไม้
   7. โรงแรมที่ใช้ฝึกงานมีที่ไหนบ้าง
    • โรงแรมในเครือดุสิตธานี ทั่วถึงโรงแรมระดับ 3-5 ดาว ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
   8. สามารถหาโรงแรมที่จะฝึกงาน นอกเหนือจากที่วิทยาลัยมีได้หรือไม่
    • ไม่สามารถหาโรงแรมฝึกงานเองได้ ต้องฝึกงานจากโรงแรมที่ทางวิทยาลัยดุสิตธานีจัดหาไว้แล้วเท่านั้น
   9. ที่ฝึกงานมีค่าเบี้ยเลี้ยงให้หรือไม่
    • ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ
   10. การฝึกงานต้องทำอะไรบ้าง สามารถเลือกแผนก / ครัวที่ต้องการฝึกได้ไหม
    • จะสามารถฝึกได้เฉพาะตามแผนกสาขาที่เรียน เช่น ครัวไทย ครัวตะวันตก ครัวร้อน ครัวเย็น ไม่สามารถเลือกฝึกนอกเหนือจากที่เรียนมา เช่น ไปฝึกครัวเบเกอรี่ ห้ามทำ และการฝึกแต่ละแผนกจะขึ้นอยู่กับหัวหน้างานเป็นคนแจ้ง
   11.  การผ่านเกณฑ์การอบรมวัดจากอะไร
    • สอบผ่านในรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
    • มีเวลาเข้าเรียนแต่ละวิชามากกว่า 80%
    • ผ่านการปฏิบัติงานภาคสนาม 600 ชม.
   12. เรียนจบแล้ว จะได้รับเอกสารอะไรบ้าง
    • ใบประกาศนียบัตร สำหรับบุคคลที่สำเร็จโดยสมบูรณ์
    • ใบรับรองรายวิชา สำหรับบุคคลที่สอบไม่ผ่านหรือไม่ผ่านการฝึกงาน
   13. เรียนจบแล้ว มีงานรองรับให้หรือไม่
    • ขึ้นอยู่กับสถานที่ฝึกงานของแต่ละบุคคลเป็นผู้พิจารณา ทางวิทยาลัยไม่มีนโยบายการจัดหางานให้
   14. กรณีสอบไม่ผ่าน ทำอย่างไรได้บ้าง
    • สามารถสอบแก้ตัวในรายวิชาที่สอบตก ได้วิชาละ 1 ครั้ง มีค่าธรรมเนียมสอบซ่อมวิชาละ 600 บาท
   1. ค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตร การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ ค่าอบรมเท่าไหร่?
    • ค่าอบรม 79,900 บาท รวมเอกสารการอบรม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และศึกษาดูงานร้านอาหารตัวอย่างในกรุงเทพฯ 2 วันเรียบร้อย
   2. ระยะเวลาการอบรมนานเท่าไหร่? และอบรมทุกวันอะไร?
    • ระยะเวลาการอบรมประมาณ 1 เดือนครึ่ง
    • อบมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
   3. ถ้าไม่เคยมีความรู้ด้านร้านอาหารจะสามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้หรือไม่?
    • สามารถเรียนได้ เพราะหลักสูตร การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ เป็นหลักสูตรที่ให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการร้านอาหารสำหรับมือใหม่ ตั้งแต่เริ่มหาทำเล ที่ตั้ง ไปจนถึงการทำงานในแต่ละภาคส่วนงาน ที่ทางผู้ประกอบการร้านอาหารควรทราบ
   4. ระหว่างการอบรมสามารถขาดอบรมได้หรือไม่? และจำนวนกี่ครั้ง?
    • สามารถขาดการอบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หรือ 80% ตลอดหลักสูตร
   5. ต้องมีประสบการณ์การประกอบอาหารมาก่อนหรือไม่
    • หากขาดการอบรมในวิชาใดก็ตามจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียน เข้าอบรมแทนโดยเด็ดขาด
   6. ศึกษาดูงานร้านอาหารตัวอย่างไม่ไปได้หรือไม่? และถ้าไม่ไปดูงานจะถือว่าขาดการอบรมหรือไม่?
    • กรณีขาดการศึกษาดูงานร้านอาหารตัวอย่างในกรุงเทพฯ จะไม่ถือว่าเป็นการขาดการอบรม แต่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายในส่วนของการศึกษาดูงานในประเทศทุกกรณี ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมสามารถส่งผู้แทนมาดูงานได้จำนวน 1 ท่านเท่านั้น นอกเหนือจากที่แจ้งต้องเสียค่าใช้จ่ายเองตามจำนวนคนที่เพิ่ม
   7. ผ่านการอบรมมีใบประกาศนียบัตรให้หรือไม่?
    • เมื่อผ่านเกณฑ์การอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ ออกโดยวิทยาลัยดุสิตธานี
   8. สถานที่อบรมคือที่ไหน?
    • โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ข้างห้างซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์
   9. การอบรมส่วนใหญ่เป็นแนวทฤษฎีหรือมีกิจกรรม
    • การอบรมส่วนใหญ่จะเน้นการทำ Workshop โดยทำงานกันเป็นกลุ่มๆ แต่จะมีเรียนทฤษฎีบ้างในบางวิชา
   10. ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มาจากไหน?
    • ผู้เข้าอบรมมาจากทั่วทุกภาค ส่วนใหญ่ต้องการทำธุรกิจร้านอาหารทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และบางท่านเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารที่เปิดอยู่แล้วแต่ต้องการทราบหลักการบริหารจัดการร้านที่ได้มาตรฐาน
   1. ใบประกาศหลักสูตรสปาสามารถนำไปยื่นสมัครสอบผู้ดำเนินการสปาได้หรือไม่
    • ไม่สามารถนำไปยื่นสอบผู้ดำเนินการสปาได้ เนื่องจาก ชั่วโมงอบรมไม่ตรงตามเกณฑ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   2. ที่พักบริเวณใกล้วิทยาลัยดุสิตธานี
    • โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์
    • De Botan Srinakharin
    • Mii Hotel Srinakarin
   3. ถ้าไม่เคยมีความรู้ด้านร้านอาหารจะสามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้หรือไม่?
    • เรียนผ่านระบบ Microsoft Teams
   4. หลักสูตรแม่บ้านระดับปฎิบัติการ และระดับหัวหน้างานมีเรียนอะไรบ้าง
    • แม่บ้านระดับปฏิบัติการ มีการสาธิตปูเตียง เช็ดกระจก ดูดฝุ่นพรมด้วยเครื่อง แนะนำน้ำยาที่ใช้ เป็นต้น
    • แม่บ้านระดับหัวหน้างาน วิธีการตรวจสอบและเช็คอุปกรณ์ในห้องว่ามีการทำความสะอาดครบตามเช็คลิสต์
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยดุสิตธานี เวลา 8.30-17.30 น.
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล : wanusanan.kh@dtc.ac.th | โทรศัพท์ : 02-361-7811 #536

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว