การฝึกปฏิบัติ ภาคสนาม

เอกสารประกอบการขอฝึกปฎิบัติภาคสนาม
  1. แบบฟอร์มใบสมัครขอฝึกปฏิบัติภาคสนาม ขอรับได้ที่ห้อง 504 (อาคาร 1 ชั้น 5) (จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น.)
  2. เอกสารแสดงผลการศึกษา (Grade Report) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2558)
  3. ประวัติโดยย่อ ( Resume) พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษาไม่เกิน 6 เดือน
  4. รับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (DEPT) คะแนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรไทย)

*โปรดทราบ!!! ถ้าหากยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ทางวิทยาลัยฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ถ้าหากนักศึกษายื่นใบสมัครช้ากว่าที่กำหนดไว้ ทางวิทยาลัยฯ จะถือว่านักศึกษาเลื่อนการขอฝึกงานไปภาคการศึกษาถัดไป
**ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในระหว่างรอบการฝึกปฏิบัติภาคสนาม

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo