Hi

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ศึกษาดูงาน “เรื่องการดูแลสุขภาพ” 

20 มิถุนายน 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลสุขภาพให้กับนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้เชิงประจักษ์ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การดูแลสุขภาพองค์รวม การแพทย์ทางเลือก ดนตรีบำบัด กิจกรรมบำบัด เป็นต้น ทั้งนี้หากนักศึกษาได้รับความรู้จากการแบ่งบันประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง การเรียนและการทำงานในอนาคต

หลักสูตรการจัดการโรงแรม โดย อาจารย์จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา จึงได้นำนักศึกษาออกสู่ภายนอกห้องเรียน โดยเข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทย ซึ่งมีวิทยากรนำเยี่ยมชมพร้อมให้ความรู้เรื่องดนตรีบำบัดและกิจกรรมบำบัดเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ เมื่อวันก่อน  

  

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว