Hi

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 / Wai Kru Ceremony 2023 

09 ตุลาคม 2023

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 / Wai Kru Ceremony 2023” ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ เพื่อให้นักศึกษาของวิทยาลัยได้แสดงออกถึงความนอบน้อมและความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ศิษย์ตลอดมา นอกจากนี้ยังถือเป็นการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมี คุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน  

ทั้งนี้แผนกกีฬาและกิจกรรมได้จัดประเพณีไหว้ครูเพื่อสืบทอดกิจกรรมที่ทรงคุณค่าของวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  พร้อมกับใช้โอกาสอันดีงามนี้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีและมีความประพฤติดี บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความสุข ความซาบซึ้ง และความอิ่มเอมใจของทั้งคณาจารย์และลูกศิษย์ ปรากฏดังภาพที่ประมวลมาให้ชมในข่าวนี้ 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว