Hi

“วิทยาลัยดุสิตธานียกระดับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ประเภทห้องประชุม” จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน. หรือ TCEB)

21 กันยายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ได้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี 2563 (ประเภทห้องประชุม) อายุการรับรองปี 2564 – 2566 ซึ่งดำเนินการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ภายใต้โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) เพื่อให้สถานที่จัดการประชุม การประชุมนานาชาติ และการแสดงสินค้านานาชาติ หรือ “อุตสาหกรรมไมซ์” ของประเทศไทย มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภาครัฐและเอกชน ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงาน โดยการจัดทำกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงาน เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่สถานประกอบการให้ทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความนิยมแก่ผู้ใช้บริการ อันเป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแก่การพัฒนาสถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม หรือ รีสอร์ท และ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน

โดย สสปน. มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตทัดเทียมกับการแข่งขันของนานาประเทศ และดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้หลักของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

วิทยาลัยดุสิตธานี มีห้องประชุมชื่อว่า ศรีนครินทร์ ฮอลล์ ตั้งอยู่อาคาร 1 ชั้น 2 มีขนาดพื้นที่การใช้งาน 21×16 ตารางเมตร ความสูง 3.998 เมตร เป็นห้องที่ใช้สำหรับการประชุมภายใน ประชุมภายนอก จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร จัดงานเลี้ยง เป็นต้น ซึ่งเป็นห้องประชุมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับคะแนน 159 คะแนน โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านกายภาพ (Physical Component – P) หมายถึง สภาพของห้องประชุม และบริเวณพื้นที่โดยรอบที่เป็นองค์ประกอบในการจัดการประชุม วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ และระบบความปลอดภัย
  2. ด้านเทคโนโลยี (Technology Component – T) หมายถึง อุปกรณ์ และการจัดการระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ต
  3. ด้านบริการ (Service Component – Sv) หมายถึง การจัดการด้านบริการการเตรียมพร้อมของบุคลากร และระบบการจัดการ
  4. ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability Component – St) หมายถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความใส่ใจในการจัดงานอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรมบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว