Hi

เจตนารมณ์มุ่งมั่น “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มูลนิธิเอสซีจีมอบทุนให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี 

30 พฤศจิกายน 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ นายพลพล เพียรทอง จากสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และ นางสาวกาญติมาร์ อินทวัจนะ จากสาขาวิชาการจัดการโรงแรม รวมทั้งนายณัฐวุฒิ ศรีทองกูร และ นายชาคริต วิเศษหมื่น ซึ่งเรียนหลักสูตร Dusit Hospitality Academy (DHA) ทางด้านศิลปะการประกอบอาหาร ในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษา “Learn to Earn” เรียนรู้เพื่ออยู่รอด จากมูลนิธิเอสซีจี  

เพราะการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทย ดังนั้นเพื่อสร้างกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต มูลนิธิเอสซีจีจึงสนับสนุนเด็กไทยให้ก้าวเดินไปสู่ความฝันทางการศึกษาที่สำเร็จงดงามด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีในครั้งนี้ ด้วยความเชื่อมั่นว่า สังคมคุณภาพต้องประกอบด้วยคนที่ทั้งเก่งและดี การมอบทุนจะเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมแก่เยาวชน ให้กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ผู้พัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์และขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน 

ทั้งนี้วิทยาลัยดุสิตธานีมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้นักศึกษาผู้มีความโดดเด่นในแง่มุมต่างๆ ให้เข้ารับทุนการศึกษาอยู่เสมอ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาเหล่านั้นตั้งใจประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาคนอื่นๆ และสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว