Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับกลุ่มโรงเรียนในเครือทิวไผ่งาม 

09 พฤศจิกายน 2023

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี และ นางสาวพิชยา นรนิติผดุงการ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยดุสิตธานี ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากกลุ่มโรงเรียนในเครือทิวไผ่งาม ได้แก่ โรงเรียนทิวไผ่งาม และ โรงเรียนนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  กลุ่มโรงเรียนในเครือทิวไผ่งาม ซึ่งนำโดย นายดุลยฤทธิ์ จินดาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย และที่ปรึกษางานวิชาการกลุ่มโรงเรียนในเครือทิวไผ่งาม นางฐานียา ตั้งสกุลวานิช ที่ปรึกษางานบริหารกลุ่มโรงเรียนในเครือทิวไผ่งาม และ นางขนิษฐา ลฆุจิตต์พงษ์ หัวหน้างานแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนทิวไผ่งาม เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ตลอดจนพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรไทย สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ และสาขาวิชาการจัดการการบริการ อีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ที่กล่าวมา เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และการฝึกอบรมของครูอีกด้วย 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว