Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

21 พฤศจิกายน 2023

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี และ นางสาวพิชยา นรนิติผดุงการ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ซึ่งนำโดย นางจิรวรรณ สิมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา นางสาวธนศิริ พุกบุญมี ผู้ประสานงานแนะแนว และ นายกิตติศักดิ์ ภู่บัว ครูฝ่ายกิจกรรม

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในครั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และให้คำปรึกษา ตลอดจนพัฒนาการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรไทย สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ และ สาขาวิชาการจัดการการบริการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน ทั้งยังสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่างๆ ที่กล่าวมา รวมถึงการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และฝึกอบรมของครูด้วย

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว