Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

31 กรกฎาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นางสาวพิชยา นรนิติผดุงการ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยดุสิตธานี ได้เป็นตัวแทนของวิทยาลัยไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ซึ่งมี อาจารย์สายอรุณ ผิวเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล อาจารย์วรัญญา จิตรเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ธัญรัตน์ โชติยาภิวัฒน์ จากฝ่ายแนะแนว เป็นผู้ลงนามและให้การต้อนรับ 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในครั้งนี้ ก็เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรไทย สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ และสาขาวิชาการจัดการการบริการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และการฝึกอบรมของครูอีกด้วย 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว