Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับโรงเรียนปัญญาวรคุณ

02 ตุลาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รองอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี และ นางสาวพิชยา นรนิติผดุงการ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานีได้เดินทางไปยังโรงเรียนปัญญาวรคุณ เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนปัญญาวรคุณ ซึ่งนำโดย นางอรอุมา บุญไตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ และ นางสาวพรภัทร์สร แพงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในครั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และให้คำปรึกษา ตลอดจนพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรไทย สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร และ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ และ สาขาวิชาการจัดการการบริการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้ให้นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ที่กล่าวมา อีกทั้งยังสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการฝึกอบรมของครูอีกด้วย 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว