Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

15 ธันวาคม 2023

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี และ นางรักเกล้า ตั้งกุลพานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีสำนักรับสมัครนักศึกษา พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้เดินทางไปยังโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำโดย มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มาสเตอร์วรินทร วสุวัต ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ คุณครูอัจฉรีย์ บุญเรื่อ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ และ มาสเตอร์ทศพล โฆษิตพล ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และให้คำปรึกษา ตลอดจนพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรไทย สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ และสาขาวิชาการจัดการการบริการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ที่กล่าวมา รวมถึงการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และฝึกอบรมของครูด้วย 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว