Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง 

08 ธันวาคม 2023

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้แก่ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี ผศ.ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง ผศ.ดร.ทิวา พาร์ค และ ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ เพื่อรับประกันคุณภาพทางวิชาการและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่องต่อไป การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวจัดขึ้น ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ  

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว