Hi

โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ Diverse and Innovative Celebrations, Festival and Holidays

15 มิถุนายน 2023

ศูนย์ภาษา วิทยาลัยดุสิตธานี

ศูนย์ภาษา วิทยาลัยดุสิตธานีได้มีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนศักยภาพและความรู้ทางด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษละภาษาไทยผ่านทางกิจกรรมต่างๆของทางศูนย์ฯ

โครงการ “โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพัน Diverse and Innovative Celebrations, Festival and Holidays ได้ถูกจัดขึ้นกับนักศึกษาในรายวิชา LA1301 English for Communication 1 โดยมุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริมการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบที่ตัวเองต้องการผ่านเนื้อหาของเทศกาลต่างๆ

ผลงานนักศึกษา

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว