หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการโรงแรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Hotel Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Hotel Management)

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

ชั้นปีที่ 1 : สร้างแรงบันดาลใจงานด้านอุตสาหกรรมบริการ (Inspiration)

การศึกษาในชั้นปีที่หนึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับงานโรงแรมในวงกว้าง ให้นักศึกษาได้ศึกษา การบริการและต้อนรับส่วนหน้า การปฏิบัติงานแม่บ้าน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่มและความรู้เกี่ยวกับไวน์ และได้บูรณาการเรียนกับการทำงาน (Work integrated Learning: WIL) โดยเรียนในโรงแรมในเครือดุสิตธานี

ชั้นปีที่ 2 : การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Service Provider)

จากการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติต่าง ๆ ในชั้นปีที่ 1 นำมาต่อยอดในการไปฝึกปฏิบัติภาคสนามในโรงแรมต่าง ๆ ทั้งในเครือและนอกเครือ รวมทั้งการฝึกงานในต่างประเทศ* โดยเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงแรมระดับสูงต่าง ๆ ตามที่นักศึกษาเลือก เรียนรู้การเป็นผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ปฏิบัติงานต้อนรับส่วนหน้า และการจัดการงานแม่บ้าน (จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000 ชั่วโมง)

ชั้นปีที่ 3 : พื้นฐานการจัดการ และรายวิชาเอกเฉพาะ (Managerial and Cluster Subjects)

ในปีการศึกษาที่ 3 นักศึกษาได้เรียน รายวิชาเกี่ยวกับการจัดการ เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ เช่น จริยธรรมทางธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การเงินธุรกิจ การตลาดและการขายสำหรับการจัดการธุรกิจโรงแรม การบัญชีโรงแรม เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือก กลุ่มวิขาเอกเฉพาะ (Cluster Subjects) ได้แก่ กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการพักผ่อน กลุ่มวิชาด้านสุขภาพและความงาม กลุ่มวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ งานแสดงสินค้า อิเว็นตส์ และธุรกิจบันเทิง กลุ่มวิชาการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) และฝึกปฏิบัติภาคสนามในกลุ่มวิชาที่ตนเองเลือก (จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง) หรือ เลือกการทำโครงการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง*

ชั้นปีที่ 4 : การบูรณาการระหว่างการเรียนและประสบการณ์การทำงาน (Integration)

ในชั้นปีที่ 4 หลังจากที่ได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นรายวิชาในการสร้างมุมมองของนักบริหารจัดการ เช่น การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ การสื่อสารตราสินค้า วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจโรงแรม และจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 86 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอก 41 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4. การฝึกปฏิบัติภาคสนามและ การศึกษาความรู้เฉพาะเรื่อง 1,500 ชั่วโมง 9 หน่วยกิต

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 - 19 สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2 - 6 มกราคม 2563

Turn Your Passion Into Your Profession Learn more

logo

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • Strictly Necessary Cookies
    เปิดใช้งานตลอด

    These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.Read More

  • Performance Cookies

    These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance. Read More

บันทึก