Hi

ผู้คนและ ความสำเร็จ

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (กรุงเทพฯ)

ณัฐพล แซ่ชี

ตำแหน่ง : Sales Manager- Corporate Company: SO/ BANGKOK
ศิษย์เก่า : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม

“เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมการบริการได้เติบโตอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ผมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ และนี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการจัดการโรงแรมเพราะผมเชื่อมั่นในตัวหลักสูตรของวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทั้งภาคทฤษฎีโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการโดยตรง และภาคปฏิบัติที่กระผมจะได้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง นอกจากนั้นแล้ววิทยาลัยดุสิตธานียังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพ ในฐานะศิษย์เก่าวิทยาลัยดุสิตธานีรุ่น 12 ผมขอกราบขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่ให้วิชาความรู้ รวมไปถึงแง่คิดในการดำเนินชีวิต และหล่อหลอมให้ผมเป็นบุคคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพในด้านอุตสาหกรรมบริการ ผมขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี่ครับ”

Vector
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว