สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Bachelor of Business Administration in Hotel Management

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

หลักสูตร

ปีการศึกษาที่

1

ปีการศึกษาที่

2

ปีการศึกษาที่

3

ปีการศึกษาที่

4

รวม (บาท)

เทอม 1

เทอม 2

เทอม 1

เทอม 2

ภาคฤดูร้อน

เทอม 1

เทอม 2

ภาคฤดูร้อน

เทอม 1

เทอม 2

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (แผน 1)

44,090
บาท

49,370 

บาท

7,870

บาท

41,270 

บาท

N/A

44,270

บาท

41,270 

บาท

3,670

บาท

40,970

บาท

41,570 

บาท

314,350

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (แผน 2)

38,290
บาท

46,170 

บาท

50,870

บาท

7,270 

บาท

N/A

46,970

บาท

38,570

บาท

3,670

บาท

42,170

บาท

40,370 

บาท

314,350

หมายเหตุ
          * ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
          * ค่าเล่าเรียนนี้ สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เริ่มเรียนปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

หมายเหตุ
 * ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเล่าเรียนนี้ สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เริ่มเรียนปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

รับส่วนลดค่าเทอม สูงสุด 10,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี เวลา 8.30-17.30 น.
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล : marketing@dtc.ac.th | โทรศัพท์ : 02-721-8471-2