สาขาวิชาการจัดการครัว
และศิลปะการประกอบอาหาร

Bachelor of Business Administration in Culinary Arts and Kitchen Management

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

หลักสูตร

ปีการศึกษา

1

ปีการศึกษา

2

ปีการศึกษา

3

ปีการศึกษา

4

รวม (บาท)

เทอม 1

เทอม 2

เทอม 1

เทอม 2

ภาคฤดูร้อน

เทอม 1

เทอม 2

ภาคฤดูร้อน

เทอม 1

เทอม 2

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (แผน 1)

53,490 บาท

69,870 

บาท

81,470 บาท

67,670 บาท

N/A

11,470 บาท

76,870 บาท

5,470

บาท

51,470 บาท

58,970 บาท

476,750

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (แผน 2)

32,290 บาท

59,670 

บาท

68,270 บาท

79,370 

บาท

N/A

88,670

บาท

10,870 บาท

5,470

บาท

63,970 บาท

66,170 บาท

476,750

หมายเหตุ

          * ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
          * ค่าเล่าเรียนนี้ สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เริ่มเรียนปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

 * ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเล่าเรียนนี้ สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เริ่มเรียนปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

รับส่วนลดค่าเทอม สูงสุด 10,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี  เวลา 8.30-17.30 น.
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล : marketing@dtc.ac.th | โทรศัพท์ : 02-721-8471-2