DHA หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate Course)

คว้าโอกาสที่มากกว่า สู่สายงานด้านการบริการในฝันเลือกหลักสูตรสำหรับคุณ สอนโดยมืออาชีพ กว่า 100 หลักสูตร

GUEST SERVICE PROFESSIONAL

การบริการในธุรกิจโรงแรม

โรงแรมเป็นหนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยองค์ความรู้ขององค์กร และบุคลากรในธุรกิจนั้นๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าพัก และการบริหารโรงแรมในแบบที่ถูกต้องและเป็นมืออาชีพในรูปแบบการบริการระดับ 5 ดาว เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้

3 ระดับประสบการณ์

เพื่อเริ่มต้นฝึกฝนทักษะ​
ระดับพื้นฐาน (3 เดือน) ​

เรียนความรู้พื้นฐานและทฤษฎี “พร้อม” เข้าสู่สายงานบริการระดับต้น

ระดับก้าวหน้า (6 เดือน) ​

เติมทักษะขั้นสูงและเทคนิครอบด้าน “พร้อม” สร้างความก้าวหน้าสู่ระดับหัวหน้างาน

ระดับเชี่ยวชาญ (9 เดือน)​

พัฒนาทักษะการบริหารจัดการและภาวะความเป็นผู้นำของทีมและองค์กร

2

ระดับของการพัฒนาทักษะ

ทักษะเชิงเทคนิค ทักษะดิจิทัล ทักษะเชิงมนุษย์

I ระดับพื้นฐาน

เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าทำงานในระดับต้น ของสายงานการให้บริการของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว

ทักษะและความรู้

 1. พื้นฐานทักษะการปฏิบัติการงานบริการในโรงแรม เช่น วงจรการให้บริการแขกที่เข้าพักโรงแรม รวมถึงการรับจอง การต้อนรับ การเช็คอิน การรับชำระเงิน การส่งผู้เข้าพัก และการบริการหลังการขาย
 2. เครื่องมือการสื่อสารดิจิทัลและเทคนิคสำหรับ โซเชียลมีเดีย
 3. การสื่อสารระหว่างบุคคล และการทำงานเป็นทีม

ตำแหน่งอาชีพ

พนักงานยกกระเป๋า / พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

II ระดับก้าวหน้า

เรียนรู้บทบาทและการให้บริการรูปแบบต่างๆ ของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว

ทักษะและความรู้

 1. เรียนรู้การระบุความต้องการของผู้เข้าพักจากการให้บริการ
 2. เรียนรู้การประยุกต์และดัดแปลงการให้บริการแบบเฉพาะบุคคลให้เหมาะสมสำหรับผู้เข้าพัก
 3. เข้าใจการวัดประสิทธิผลของงบกำไรขาดทุน (P&L)
 4. การสร้างและดัดแปลงเนื้อหาดิจิทัล
 5. ความเข้าใจในความต้องการของผู้เข้าพัก
 6. ทักษะการบริหารงานเบื้องต้น

ตำแหน่งอาชีพ

ตัวแทนให้บริการผู้เข้าพัก / พนักงานต้อนรับ

III ระดับเชี่ยวชาญ

เรียนรู้การเตรียมบริหารจัดการแผนกงานต้อนรับและดูแลผู้เข้าพักในโรงแรม

ทักษะและความรู้

 1. ความสามารถในการประยุกต์แนวคิดด้านการโรงแรมที่ล้ำสมัยและยั่งยืน
 2. การบริหารจัดการโรงแรมเพื่อเพิ่มรายได้ให้โรงแรม
 3. การประยุกต์ใช้หลักการการบริหารรายได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินของโรงแรม
 4. การนำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. การคิดแบบสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม
 6. การใช้ภาษาอังกฤษระดับสูงในที่ทำงาน

ตำแหน่งอาชีพ

หัวหน้าฝ่ายต้อนรับ / ผู้จัดการฝ่ายบริการ

ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตร DHA กับเรา?

ทางลัดที่เร็วที่สุดสู่การทำงานและเติบโตในด้าน อุตสาหกรรมการบริการ

ผ่านหน่วยงานสนับสนุนการทำงานที่ให้ข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำ และบริการด้านการฝึกงานของวิทยาลัยฯ

เพิ่มโอกาสการทำงานในต่างประเทศ ผ่านช่องทาง ที่อยู่ในความร่วมมือกับหลักสูตรและวิทยาลัย

ออกและรับรองโดยวิทยาลัยดุสิตธานี และสามารถ เทียบโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้

4

หลักสูตร

ออกแบบเพื่อคุณโดยเฉพาะ

CULINARY ARTS
ศิลปะการประกอบอาหาร

เรียนรู้ทักษะการเป็นเชฟ ตั้งแต่ความรู้เรื่องโภชนาการ การปรับสูตรอาหารเพื่อความต้องการพิเศษ การเพิ่มความเป็นดิจิทัลให้กับห้องครัว ไปจนถึงการจัดหา และการจัดการวัตถุดิบอย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้คือความเชี่ยวชาญที่ขาดไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรมนี้ และจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ

PASTRY ARTS
ศิลปะการทำเพสตรี

เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานของการทำเพสตรี ผสมศาสตร์ และศิลป์เข้าด้วยกัน กับหลักสูตรเบเกอรีตะวันตกและตะวันออก รวมถึงเทรนด์ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเป็นสูตรขนมรูปแบบใหม่ รวมไปถึงสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพให้กับคุณ ด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ

RESTAURANT SERVICE
การบริการอาหาร และเครื่องดื่ม

รู้จักกับศิลปะการบริการในร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานหลักที่ใช้ในโรงแรมและร้านอาหารชั้นนำ ซึ่งจะทำให้คุณมีศักยภาพที่โลกธุรกิจ รวมไปถึงเรียนรู้เทรนด์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆของการปฏิบัติงานอาหารและเครื่องดื่ม

HOTEL SERVICE
การบริการโรงแรม

เรียนรู้ทุกชุดทักษะที่จำเป็นต่อการสื่อสารกับทีม และลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพรวมของงานโรงแรม ขั้นตอน ความรับผิดชอบตำแหน่งหน้าที่แต่ละฝ่ายในองค์กร และรู้เทคนิควิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับแขกที่มาพัก

[TDP] Talent Development Programs (หลักสูตรประกาศนียบัตร)

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

ในปัจจุบันลูกค้าร้านอาหาร ต่างต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ อีเว้นท์ที่น่าประทับใจ และการบริการชั้นเยี่ยม การเข้าใจและรู้เทคนิคต่างๆ ในร้านอาหาร จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวเข้าสู่การทำงานในโรงแรมและร้านอาหารระดับ 5 ดาวได้

50,000.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

**รวมค่าประกันการฝึกงาน 10,000 บาท จะได้รับคืนเมื่อจบการฝึกงานตามหลักสูตร**   ในปัจจุบันลูกค้าร้านอาหาร ต่างต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ อีเว้นท์ที่น่าประทับใจ และการบริการชั้นเยี่ยม การเข้าใจและรู้เทคนิคต่างๆ ในร้านอาหาร จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวเข้าสู่การทำงานในโรงแรมและร้านอาหารระดับ 5 ดาวได้

50,000.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

โรงแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล แต่การจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ต้องประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบทั้งการบริหาร การบริการ การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า หลักสูตรนี้จะสอนองค์ความรู้ ขององค์กร และบุคลากรในธุรกิจนั้นๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าพัก การบริหารโรงแรมในรูปแบบมืออาชีพ พร้อมทั้งการบริการระดับ 5 ดาว เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ 

50,000.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

โรงแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล แต่การจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ต้องประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบทั้งการบริหาร การบริการ การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า หลักสูตรนี้จะสอนองค์ความรู้ ขององค์กร และบุคลากรในธุรกิจนั้นๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าพัก การบริหารโรงแรมในรูปแบบมืออาชีพ พร้อมทั้งการบริการระดับ 5 ดาว เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ 

50,000.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

หลักสูตร ปรับปรุงใหม่เนื้อหาเข้มข้น พร้อมก้าวเข้าสู่สายงานการเป็นเชฟมืออาชีพ เพราะเชฟยุคปัจจุบันต้องมีทักษะที่หลากหลาย ทั้งเทคนิคการทำอาหาร ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการครัว หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถก้าวเข้าสู่งานครัว และมีทักษะพื้นฐานที่รอบด้าน ครบถ้วน ทั้งด้านศิลปะการประกอบอาหาร เทคนิค ดิจิทัล และการจัดการผู้คน 

72,000.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

หลักสูตร ปรับปรุงใหม่เนื้อหาเข้มข้น พร้อมก้าวเข้าสู่สายงานการเป็นเชฟมืออาชีพ เพราะเชฟยุคปัจจุบันต้องมีทักษะที่หลากหลาย ทั้งเทคนิคการทำอาหาร ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการครัว หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถก้าวเข้าสู่งานครัว และมีทักษะพื้นฐานที่รอบด้าน ครบถ้วน ทั้งด้านศิลปะการประกอบอาหาร เทคนิค ดิจิทัล และการจัดการผู้คน 

72,000.00 ฿

การฝึกงาน

ระยะเวลา 3 เดือน (ไม่บังคับ)

รายชื่อบริษัทชั้นนำ

ที่สามารถสมัครร่วมงานได้

ทำไมต้องเลือกเรียน DHA?

มั่นใจกับหลักสูตรและการสอนโดยมืออาชีพ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมการบริการ

มีใบประกาศนียบัตรรับรองทุกหลักสูตร

ต่อยอดทักษะอาชีพได้จริง

หลักสูตรฝึกงาน และห้องปฏิบัติการสำหรับมืออาชีพ​

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

รีวิวจากผู้เรียน

Phittraporn Punyaratabandhu

เชฟจะให้สูตรแบบละเอียด สอนวิธีการอย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมทั้งบอกเคล็ดลับในการทำอาหาร ข้อควรระวังต่างๆในการปรุง การปรับสูตรหากต้องทำขายที่ต้องควบคุมต้นทุน แม้กระทั่งการดัดแปลงเมนู หรือการใช้วัตถุดิบทดแทน มีการแนะนำการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง มี TA คอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น ทักษะการจัดการ การจัดระบบระเบียบ การเตรียมสต๊อค รวมทั้งมีการจัดไลน์กรุ๊ปเพื่อซักถามเชฟได้หลังจากไปลองทำแล้วเกิดปัญหา เชฟจะเข้ามาตอบและแนะนำ เรียกว่าเรียนแล้วทำได้จริงค่ะ จะติดตามหลักสูตรที่น่าสนใจเรื่อยๆ และจะมาลงเรียนอีกค่ะ

5/5

ผู้บริหารระดับสูง, บริษัทเอกชน

Phittraporn Punyaratabandhu

เชฟจะให้สูตรแบบละเอียด สอนวิธีการอย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมทั้งบอกเคล็ดลับในการทำอาหาร ข้อควรระวังต่างๆในการปรุง การปรับสูตรหากต้องทำขายที่ต้องควบคุมต้นทุน แม้กระทั่งการดัดแปลงเมนู หรือการใช้วัตถุดิบทดแทน มีการแนะนำการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง มี TA คอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น ทักษะการจัดการ การจัดระบบระเบียบ การเตรียมสต๊อค รวมทั้งมีการจัดไลน์กรุ๊ปเพื่อซักถามเชฟได้หลังจากไปลองทำแล้วเกิดปัญหา เชฟจะเข้ามาตอบและแนะนำ เรียกว่าเรียนแล้วทำได้จริงค่ะ จะติดตามหลักสูตรที่น่าสนใจเรื่อยๆ และจะมาลงเรียนอีกค่ะ

5/5

ผู้บริหารระดับสูง, บริษัทเอกชน

Pakin Korchaisirikul

เป็นวิทยาลัยที่ผมคิดถึงที่แรกที่คิดจะเรียนทำอาหาร ไปเรียนทำอาหารมารู้สึกประทับใจกับครูกับผู้ช่วยครู ที่ supportเราตลอด

5/5

เปิดร้านอาหาร ทำโต๊ะจีน, เจ้าของร้าน กุ๊กใหญ่

Pakin Korchaisirikul

เป็นวิทยาลัยที่ผมคิดถึงที่แรกที่คิดจะเรียนทำอาหาร ไปเรียนทำอาหารมารู้สึกประทับใจกับครูกับผู้ช่วยครู ที่ supportเราตลอด

5/5

เปิดร้านอาหาร ทำโต๊ะจีน, เจ้าของร้าน กุ๊กใหญ่

Koraphat Sittaratasak

เรียนไม่มีเบื่อ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เอาไปใช้จริงได้ทั้งหมด อาจารย์ใจดี สอนดี เข้าใจง่ายและเป็นกันเองมาก อยากให้ทุกคนมาลองด้วยตัวเอง

5/5

Food Stylist Production

Koraphat Sittaratasak

เรียนไม่มีเบื่อ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เอาไปใช้จริงได้ทั้งหมด อาจารย์ใจดี สอนดี เข้าใจง่ายและเป็นกันเองมาก อยากให้ทุกคนมาลองด้วยตัวเอง

5/5

Food Stylist Production

Veradej Sulanchupakorn

ได้รู้จักเพื่อน และคณาจารย์ ในวงการธุรกิจโรงแรม ที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม สิ่งที่ได้รับมาทำให้เราสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจได้จริง อาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ทำให้เราได้แนวคิดที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง หลายเรื่องเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิด หรือไม่รู้ว่าจะสอบถามจากใคร แต่พอมาเรียนแล้วทำให้เราเข้าใจมากขึ้นและมีทางออกของปัญหา สำคัญที่สุดทำให้เราได้เครือค่ายของบุคคลที่ทำโรงแรมด้วยกัน

5/5

Managing Director, Ago Hotel Chinatown

Veradej Sulanchupakorn

ได้รู้จักเพื่อน และคณาจารย์ ในวงการธุรกิจโรงแรม ที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม สิ่งที่ได้รับมาทำให้เราสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจได้จริง อาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ทำให้เราได้แนวคิดที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง หลายเรื่องเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิด หรือไม่รู้ว่าจะสอบถามจากใคร แต่พอมาเรียนแล้วทำให้เราเข้าใจมากขึ้นและมีทางออกของปัญหา สำคัญที่สุดทำให้เราได้เครือค่ายของบุคคลที่ทำโรงแรมด้วยกัน

5/5

Managing Director, Ago Hotel Chinatown

ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะติดต่อกลับโดยเร็วเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว

กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
เพื่อดูตะกร้าสินค้า

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!