ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  (Plan 1)

ชั้นปี ค่าเล่าเรียน เทอม 1 ค่าเล่าเรียน เทอม 2 ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ชั้นปีที่ 1 43,890 51,470
ชั้นปีที่ 2 11,270 41,570
ชั้นปีที่ 3 44,370 41,570 5,470
ชั้นปีที่ 4 45,270 37,070
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 321,950 บาท

หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเทอมด้านบนไม่รวมค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  (Plan 2)

ชั้นปี ค่าเล่าเรียน เทอม 1 ค่าเล่าเรียน เทอม 2 ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ชั้นปีที่ 1 41,990 44,370
ชั้นปีที่ 2 50,970 10,870
ชั้นปีที่ 3 47,070 38,870 5,470
ชั้นปีที่ 4 41,670 40,670
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 321,950 บาท

หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเทอมด้านบนไม่รวมค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Plan 1)

ชั้นปี ค่าเล่าเรียน เทอม 1 ค่าเล่าเรียน เทอม 2 ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ชั้นปีที่ 1 50,390 68,470
ชั้นปีที่ 2 76,470 64,370
ชั้นปีที่ 3 11,270 72,270 5,470
ชั้นปีที่ 4 44,970 60,870
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 454,550 บาท

หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเทอมด้านบนไม่รวมค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Plan 2)

ชั้นปี ค่าเล่าเรียน เทอม 1 ค่าเล่าเรียน เทอม 2 ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ชั้นปีที่ 1 35,690 57,270
ชั้นปีที่ 2 64,270 74,570
ชั้นปีที่ 3 82,770 10,870 5,470
ชั้นปีที่ 4 65,270 58,370
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 454,550 บาท

หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเทอมด้านบนไม่รวมค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ชั้นปี ค่าเล่าเรียน เทอม 1 ค่าเล่าเรียน เทอม 2 ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ชั้นปีที่ 1 37,990 43,970
ชั้นปีที่ 2 44,670 41,070 12,170
ชั้นปีที่ 3 35,070 43,970 12,470
ชั้นปีที่ 4 39,870 10,870
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 322,120 บาท

หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเทอมด้านบนไม่รวมค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ)

ชั้นปี ค่าเล่าเรียน เทอม 1 ค่าเล่าเรียน เทอม 2 ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ชั้นปีที่ 1 159,790 150,070
ชั้นปีที่ 2 150,470 150,070
ชั้นปีที่ 3 150,470 150,070
ชั้นปีที่ 4 150,470 150,070
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1,211,480 บาท

หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเทอมด้านบนไม่รวมค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชั้นปี ค่าเล่าเรียน เทอม 1 ค่าเล่าเรียน เทอม 2 ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ชั้นปีที่ 1 144,790 135,070
ชั้นปีที่ 2 135,470 135,070
ชั้นปีที่ 3 135,470 135,070
ชั้นปีที่ 4 135,470 135,070
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1,091,480 บาท

หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเทอมด้านบนไม่รวมค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo