ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  (Plan 1)

ชั้นปีค่าเล่าเรียน เทอม 1ค่าเล่าเรียน เทอม 2ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ชั้นปีที่ 143,89051,470
ชั้นปีที่ 211,27041,570
ชั้นปีที่ 344,37041,5705,470
ชั้นปีที่ 445,27037,070
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 321,950 บาท

หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเทอมด้านบนไม่รวมค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  (Plan 2)

ชั้นปีค่าเล่าเรียน เทอม 1ค่าเล่าเรียน เทอม 2ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ชั้นปีที่ 141,99044,370
ชั้นปีที่ 250,97010,870
ชั้นปีที่ 347,07038,8705,470
ชั้นปีที่ 441,67040,670
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 321,950 บาท

หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเทอมด้านบนไม่รวมค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Plan 1)

ชั้นปีค่าเล่าเรียน เทอม 1ค่าเล่าเรียน เทอม 2ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ชั้นปีที่ 150,39068,470
ชั้นปีที่ 276,47064,370
ชั้นปีที่ 311,27072,2705,470
ชั้นปีที่ 444,97060,870
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 454,550 บาท

หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเทอมด้านบนไม่รวมค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Plan 2)

ชั้นปีค่าเล่าเรียน เทอม 1ค่าเล่าเรียน เทอม 2ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ชั้นปีที่ 135,69057,270
ชั้นปีที่ 264,27074,570
ชั้นปีที่ 382,77010,8705,470
ชั้นปีที่ 465,27058,370
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 454,550 บาท

หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเทอมด้านบนไม่รวมค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ชั้นปีค่าเล่าเรียน เทอม 1ค่าเล่าเรียน เทอม 2ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ชั้นปีที่ 137,99043,970
ชั้นปีที่ 244,67041,07012,170
ชั้นปีที่ 335,07043,97012,470
ชั้นปีที่ 439,87010,870
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 322,120 บาท

หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเทอมด้านบนไม่รวมค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ)

ชั้นปีค่าเล่าเรียน เทอม 1ค่าเล่าเรียน เทอม 2ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ชั้นปีที่ 1159,790150,070
ชั้นปีที่ 2150,470150,070
ชั้นปีที่ 3150,470150,070
ชั้นปีที่ 4150,470150,070
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1,211,480 บาท

หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเทอมด้านบนไม่รวมค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชั้นปีค่าเล่าเรียน เทอม 1ค่าเล่าเรียน เทอม 2ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน
ชั้นปีที่ 1144,790135,070
ชั้นปีที่ 2135,470135,070
ชั้นปีที่ 3135,470135,070
ชั้นปีที่ 4135,470135,070
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1,091,480 บาท

หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* ค่าเทอมด้านบนไม่รวมค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo